Buskerud Bonde- og Småbrukarlag

Info fra fylkesmannen i Buskerud.

Rovdyrinformasjon til beitebrukere 2017.

Fylkesmannen i Buskerud og Statens naturoppsyn har oppdatert brosjyren med nyttig og praktisk informasjon til beitebrukerne i Buskerud.

Her finner dere blant annet informasjon om roller og ansvar i rovviltforvaltningen, varsling ved funn av kadaver eller ved mistanke om rovdyrskade på bufe og tamrein, 
prosedyrer ved søknad om skadefellingstillatelse og erstatning for tap av husdyr til rovvilt.

Brosjyren er også sendt per post til alle saueprodusenter og kommunene i Buskerud.

I tillegg finner dere ny forvaltningsplan for rovvilt i region 2 her: https://www.fylkesmannen.no/Buskerud/Miljo-og-klima/Rovvilt/Forvaltningsplan/Ny-forvaltningsplan-for-rovvilt-i-region-2/

 


/share/mime/48/pdf.png Rovdyrinfo 2017.
(rovdyrinfo-buskerud-folder_2017.pdf, 841kB)


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as