Buskerud Bonde- og Småbrukarlag

Innkalling til årsmøte i Nore og Uvdal Bonde- og Småbrukarlag

Fredag 22 februar klokken 18

Norefjord Stasjon

Saksliste

Sak ÅM 01/19          Åpning og konstituering

                                    (Ledes av styrets leder inntil møteleder er valgt)

a)    Godkjenning av innkalling

b)    Valg av møteleder

c)    Valg av referent

d)    Valg av to deltakere til å undertegne protokoll

Sak ÅM 02/19          Styret årsberetning 2018

Sak ÅM 03/19          Regnskap 2018

Sak ÅM 04/19          Arbeidsplan og budsjett for 2019

Sak ÅM 05/19          Skal laget arbeide for å slå seg sammen med Numedal BS?

Sak ÅM 06/19          Innkomne forslag

Forslag må være levert styret v/Elin Bergerud epost: elin_nborge@hotmail.com senest 15 februar.

Sak ÅM 07/19          Valg

Styret skal bestå av Leder, minst 2 styremedlemmer og minst 2 varamedlemmer. Leder og varamedlemmer velges for 1 år av gangen, styremedlemmer for 2 år av gangen.

a)    Leder

b)    Styremedlemmer

c)    2 varamedlemmer

d)    2 revisorer

e)    Valg av 2 utsendinger til fylkesårsmøtet

(ved undertegning/forfall kan årsmøtet gi styret fullmakt til å komplettere listen)

f)     Valg av 1 utsending til Landsmøtet 2019

(ved undertegning/forfall kan årsmøtet gi styret fullmakt til å komplettere listen)

g)    Valg av inntil 3 personer til kvinneutvalg

h)    Valg av medlemmer til valgkomité, leder velges separat.

(Valgkomitéen bør, om mulig, bestå av 3 medlemmer der et medlem byttes ut per år)

 

Sak ÅM 08/19          Avslutning


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as