Buskerud Bonde- og Småbrukarlag

Jordbruksforhandlingene 2018

Buskerud Bonde- og Småbrukarlag har sendt følgende innspill til Buskerud Fylkeskommune i forbindelse med jordbruksforhandlingene i år.

Buskerud Bonde- og Småbrukarlag (BBS) legger til grunn at Stortinget har bestemt at jordbrukspolitikken skal legge til rette for økt matproduksjon og mer mangfold.

BBS ønsker å legge til at denne økningen må komme på norske ressurser fordi økt import ikke er etisk forsvarlig, ikke ivaretar matsikkerheten eller er miljømessig bærekraftig. Det bør være markedsbalanse i de forskjellige produksjonene for å oppfylle de økonomiske målsettingene som er ligger i jordbruksavtalen. Selvforsyningsgraden basert på norske resurser er på 41 % (2016). 

BBS ønsker en politikk som sikrer at jordbruksarealene holdes i drift, at beiteressursene nyttes på en god måte og som sikrer sysselsetting og bosetting i distriktene.

BBS ønsker:

· Prioritere små og mellomstore bruk.

· Opprettholde og styrke avløserordningene.

BBS ønsker en politikk som fremmer konkurransekraften til grovfôrbasert kjøttproduksjon på bekostning av kraftfôrbaserte produksjoner. Samtidig ønsker vi å ivareta og øke produksjonen av korn og andre matvekster.

BBS ønsker:

· Prioritering av beiting og grovfôrproduksjon

· Styrke økonomien i kornproduksjon og andre matvekster

Buskerud har store uutnyttede gress- og beitearealer. I tillegg har Buskerud rik tilgang på spredearealer for husdyrgjødsel. Vi mener derfor at Buskerud har de beste forutsetninger for økt grovfôr basert kjøttproduksjon. Vi vil presisere at definisjonen

på innmarksbeite er arealer som ikke kan høstes maskinelt. Det er derfor viktig at tilskudd til innmarksbeiting opprettholdes slik at kulturlandskapet ivaretas.

Naturgitte dyrkningsforhold (klima, arrondering, helning, fuktighet, tørke osv) kan variere stort innenfor et lite geografisk område. BBS mener at tilskudd basert på soner ikke tar hensyn til dette og ønsker en politikk der tilskudd i større grad vurderes på gårdsnivå.

BBS ønsker:

· Innføring av driftsvansketilskudd

BBS erkjenner at landbruket må ta ansvar i miljøsaker. Vi ønsker en politikk som setter bonden i stand til å gjennomføre miljøtiltak på gårdsnivå.

BBS ønsker:

· Styrke tilskudd til grøfting

· Økt forskning på miljøvennlige driftsformer og driftsmidler.


Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 3
(nr-5-side-3.pdf, 405kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 4
(nr-5-side-4.pdf, 514kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 7
(nr-5-side-7.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 38
(nr-5-side-38.pdf, 755kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 39
(nr-5-side-39.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png NBS krav ved jordbruksforhandlingene 2019
(nbs-krav-2019-2504-endelig-versjon.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Kravdokument til jordbruksforhandlingene fra NBS og NB 2019
(jordbrukets-krav-2019.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Jordbruksoppgjøret 2019 - sluttprotokoll
(jordbruksoppgjoret-2019-sluttprotokoll.pdf, 5MB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan 2019
(moteplan-for-2019.pdf, 95kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as