Buskerud Bonde- og Småbrukarlag

Minneord.

En av de store personlighetene i laget, Knut Ellingsgård, har gått bort.

 

Minneord   Knut Ellingsgård

 

Knut Ellingsgard gikk bort 29.mars, 89 år gammel. Med Ellingsgards bortgang har Bonde- og Småbrukarlaget mistet en av sine mest markante talsmenn.
Knut Ellingsgard drev småbruket, Myrhaug i Hokksund. Interessen for jordbruk hadde han nok arvet etter sin far Olav K. Ellingsgard som var Herredsagronom i Øvre Eiker i 50 år. Knut Ellingsgard , som hadde sine aner fra Vats i Hallingdal, engasjerte seg sterkt i Bonde- og Småbrukarlaget arbeid, han mente at tilskuddsordningene i jordbruket måtte fordeles på en slik måte at det i første rekke skulle komme de tilgode som trengte det mest. Større støtte til kombinasjonsbruka og utkantstrøka. På den måten kunne en bevare jordbruksstrukturen, og få utnyttet ressursene best.
Knut Ellingsgard kom inn i styret i Buskerud Bonde- og Småbrukarlag i 1974, og tok over som fylkesleder året etter. Det var kurs og studiearbeid som dominerte virksomheten , men etter at Stortingsmelding nr 14 ble vedtatt, så Knut muligheter også for de mindre gårdsbruka. Derfor satte han  i gang med medlemsverving. Han reiste rundt og oppsøkte småbrukere og medlemstallet økte.

Aktiviteten i Buskerud Bonde- og Småbrukarlag var god, mens den lå nærmest i dvale i mange andre fylker noe som medførte at forslag om oppløsing av organisasjonen kom på bordet sist i syttiåra. Buskerud Bonde- og Småbrukarlag var sterkt imot, og under ledelse av fylkesleder Knut Ellingsgard ble det argumentert med at landslaget ikke bare måtte bestå, men måtte styrke seg og bli en mer aktiv og selvstendig organisasjon for de små i landbruket.
Knut hadde bestandig gode replikker. Om det hadde vært litt laber oppsluttning på et medlemsmøte, kunne Knut si " Det var kanskje ikke så mange som kom, men det var i alle fall skikkelige folk de som var der."

Når noen spurte han om han hadde noe skog til småbruket sitt, så svarte Knut," jeg har ikke mer skau enn jeg kan putte i en fyrstikkeske".

I 1982 gikk Knut ut av fylkesstyret i Buskerud Bonde- og Småbrukarlag etter mange gode og hektiske år. Siden ble han utnevnt til æresmedlem i fylkeslaget.

Tusen takk Knut for den innsatsen du gjorde lokalt, på fylkesplan og sentralt for småbrukerne og for Småbrukarlaget.

Vi lyser fred over Knut Ellingsgards minne.

 

Torgny Moen

Fylkesleder

Buskerud Bonde- og Småbrukarlag

 


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as