Buskerud Bonde- og Småbrukarlag

Ny dyrehelseforskrift

Ny dyrehelseforskrift trer i kraft 1 juli 2018

Som dere allerede er kjent med videreføres mye fra den gamle forskriften men en del er nytt.

Viktige stikkord her er:

 

  • Det innføres karenstid for flytting av storfe, svin og lamadyr
  • Et større ansvar for forebyggende helsearbeid blir lagt til dyreholder. Viktige stikkord her er skriftlig smittevernplan, særskilte hygienekrav i næringsretta dyrehold og kompetansekrav.
  • Forbud mot flytting av hunndyr av sau videreføres og utvides til å også gjelde hunndyr av geit. Forbud mot flytting av småfe over fylkesgrenser oppheves og det blir laget større regioner (landet inndeles i fire småferegioner) som vil bidra til at det nå blir lettere å flytte hanndyr av småfe. Det åpnes også for livdyrsamarbeid på småfe (maks 4 dyreholdere, dyreholdere må bo innen samme fylke og det er ikke tillatt å delta i mer enn ett livdyrsamarbeid)
  • Det innføres krav om kompetanse til dyreeiere i næringsretta dyrehold (gjeldende fra 01.01.2020).

 

Forskriften trer i kraft 1.7.2018

Hele forskriften finner du her: https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2018-04-26-752


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as