Buskerud Bonde- og Småbrukarlag

Positive tall for noen.

Kronikk:
Av Torgny Moen, Leder i Buskerud Bonde og Småbrukerlag.

De nylig framlagte tallene fra Budsjettnemda for jordbruket viser positive tall for jordbruket sett under ett det siste året. Og dette er sjølsagt gledelig. En stor andel av den positive utviklingen skyldes rentenedgang samt at sommeren 2014 sett over det hele var et godt avlingsår. Renteutvikling, vær og vind er faktorer som ligger utenom jordbruksforhandlingene og som neppe kan godskrives landbrukspolitikken.

Kikker en nærmere fra tallene fra Budsjettnemnda ser en imidlertid en klar tendens, nemlig det at fjorårets jordbruksforhandlinger ga mest tilskudd

til de aller største produsentene, og at denne økningen gikk på bekostning av små og mellomstore bruk. Eksempelvis viser tallenes tale at de største mjølkebrukene får i underkant av kr 50000,- mer i tilskudd, mens de minste mjølkebrukene som jeg sjøl tilhører får kr 4800,- mindre.

Like forstemmende er det å konstantere at hele veien er kornet taperen. Dette er en bevisst politikk. Lave kornpriser gir lave kraftforpriser, som igjen gir lavere forkostnader i husdyrproduksjonen. Men samtidig ser en at gras fortrenger korn i de gode områdene, mens gras og beite ”utkonkurreres” i tradisjonelle grasområder.

Agri Analyse har framskrevet utviklingen.Uten endring vil  vi i 2033 ha kun tre millioner da i drift, mot nesten 10 millioner da i dag. Det vil være dramatisk og føre til betydelig lavere norsk sjølforsyning, stikk i strid med regjeringens egne intensjoner.

For oss i landbruksorganisasjonene er dette ikke overraskende tall, det var mye på grunn av denne skjevfordelingen et samlet jordbruk brøt forhandlingene  2014,med påfølgende aksjoner.

For Norsk Bonde og Småbrukerlag har argumentasjonen hele tiden vært den samme: Å konsentrere  norsk matproduksjon om færre bruk vil føre til at mye jord  går ut av produksjon. En tommelfingerregel er at når et bruk legges ned, går en tredel av jorda ut av drift. Og resultatet vil bli en norsk matproduksjon enda mer avhengig av importert soya, større sjukdoms- og smittepress, færre arbeidsplasser på bygdene, færre personer til å vedlikeholde kulturlandskapet.

Vi står nå foran jordbruksforhandlingene 2015 og venter i spenning.
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as