Buskerud Bonde- og Småbrukarlag

Vedtak om kvotefordeling og vilkår for jakt på gaupe i rovviltregion 2 i 2019

Rovvilnemnda har med utgangspunkt i Miljødirektoratets vedtak om kvote for jakt på gaupe i 2019 fordelt kvota på tre jaktområder med 19 dyr, hvorav inntil fem voksne hunner, fra jaktstart 1. februar. Rovviltnemndas vedtak kan påklages til Klima- og miljødepartementet

Vedtak Rovviltnemnda i region 2 Sør-Norge har i møte 10. desember 2018 med henvisning til Miljødirektoratets vedtak 29. november 2018, jamfør forskrift 18. mars 2005 nr. 242 om forvaltning av rovvilt (rovviltforskriften) § 13, jamfør §§ 1 og 3, gjort følgende vedtak under sak 14/2018:
 
Rovviltnemnda i region 2 tar Miljødirektoratets vedtak om kvote for jakt på gaupe i rovviltregion 2 i 2019 til etterretning. 
 
Fra jaktstart fordeles 19 dyr på tre jaktområder:
 
Jaktområde Delkvoter 2019 (totalt/hunner >1 år) 

I Hallingdal, Numedal og midtre/østre Buskerud)  8 (2)

II (Vestfold, søndre Buskerud, østre/nordre Telemark)  4 (1)

III (Sør- og Vest-Telemark, Aust-  Agder med unntak av Bygland, Evje og Hornes, Iveland, Birkenes og Lillesand kommuner)  7 (2)

IV Bygland, Evje og Hornes, Iveland, Birkenes og Lillesand kommuner i Aust-Agder (beiteprioritert område)      Kvotefri jakt
 
Eventuelle endringer i vedtatt jaktområdeinndeling, kvotefordeling og bruk av reserve-  kvote vurderes i jaktperioden av sekretariatet i samråd med Rovviltnemndas leder.
 
Kvotejakt på gaupe er fra og med 1. februar til og med 31. mars.


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as