Oppland Bonde- og Småbrukarlag

Ødelagt matjord Foto: Ukjent

Nedbygging av matjord i Gausdal - faglaga protesterer

Planutvalget i Gausdal kommune har bestemt seg for å starte detaljregulering av 60 dekar flat matjord i Follebu for etablering av Volden Næringsområde. Dette liker ikke gårdbrukerne som benytter arealene til matproduksjon dårlig.Faglagene i Gausdal har i brevs form også reagert på vedtaket og gjort kommunen oppmerksom på kommunens ansvar for å ivareta matjorda både lokalt og i et nasjonalt perspektiv.

Områdene dette gjelder ligger på østsida av elva Gausa i dalbotn ned for Follebu. 60 dekar er dyrka jord, resten beite som lett kan la seg dyrke. Bøndende som benytter arealene til matproduksjon er helt avhengig av disse arealene og protesterer på kommunens planer. En slik arealregulering blir meningsløs da jordvern er sterkt vektlagt av sentrale myndigheter sier en av bøndene til avisa GD 30.3. I planene fra kommunen er formålet å tilrettelegge for næringsarealer og regulere inn allerede etablert fyrverkerilager. I tillegg skal boligområdet, som allerede er avsatt i kommunedelplan, vurderes regulert.

Kommunens saksbehandler Lars Kristian Hatterud er spent på hvordan fylkesmannen vil vurdere spørsmålet om jordvern.

Gausdal Bonde- og Småbrukarlag og Gausdal Bondelag har i felles brev til kommunen gjort oppmerksom på at arealene idag brukes til matproduksjon og norges forpliktelser til å ivareta de snaue 3% matjord Norge består av. De minner om Norges mål om å øke norsk matproduksjon med 1% hvert år da det er forventet en sterk befolkningsvekst i årene som kommer. De peker på at Volden næringsområde består av god og lettbrukt dyrket mark. Området er ikke flomutsatt og har lang vekstsesong. De påpeker også at det finnes arealer i Gausdal kommune som allerede  er regulert og tilrettelagt for bolig og industri. De sier avsluttningsvis at de vil følge saken videre og komme med konkrete alternativer til detaljregulering av Volden næringsområde.


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as