Nordland Bonde- og Småbrukarlag

Kontakt oss         Facebook        Lokallag         Årsmelding         Arkiv         Hjem

Stortingets landbrukspolitikk – vi er i gang

Mindre enn 12 timer før Norsk Bonde-& Småbrukarlag og Norges Bondelag skulle legge fram kravet i årets jordbruksforhandlinger foregikk debatten om framtidig norsk mat- og landbrukspolitikk enda i Stortinget. Kravene har likevel tatt opp i seg noe av debatten i Næringskomiteen.

For deg som forbruker er Stortingets mål om økt norsk matproduksjon på norske ressurser det viktigste. Du skal være sikret at vi byr deg mat dyrket fram i kontrollerte omgivelser når det gjelder giftbruk, dyrevelferd og medisiner. Under 3% av Norge er dyrkbart. Vi må derfor utnytte arealet ut fra egnethet til kornproduksjon, grasmark og gode beiter.

Siste 10-års landbrukspolitikk har ført til mange nedleggelser i distrikter hvor brukene ikke har vekstmulighet. Resultatet er at jord ikke blir dyrket. I 2014 flyttet regjeringa tilskudd fra de mindre brukene over til ei satsing på de største, noe som fører til ytterligere nedleggelse av mindre bruk. Stortinget har nå sagt at små og mellomstore gårdsbruk skal prioriteres for å dyrke mat over hele landet!

Det har over år blitt et stadig større inntektsgap mellom gårdbrukere og andre grupper. Dette gapet skal tettes har Stortinget bestemt! Et tiltak vi i næringa anser som helt nødvendig for å sikre rekruttering til gårdsbruk. Vi forventer derfor krone-tillegg, og ikke prosentbasert svada i debatten. 9 % av lite tetter ingen inntektsgap!

Kravet fra jordbruket gir bedret økonomi til de fleste produksjoner, men minst til sau hvor det er overproduksjonen. Mindre sauebruk på 100-125 sau får likevel et økonomisk løft. Vi krever også størst økning i tilskuddet til melkebruk under 15 kyr og korngårder med under 400 dekar areal. Disse gårdsbrukene er særs viktige både for matproduksjon, kulturlandskap og ivaretakelse av matjord og beiteressurser, og bidrar til at kornjord blir brukt til å produsere korn. Reversering av regjeringas «forenklingspolitikk» er nødvendig for å utjevne forskjeller innad i landbruket, og dermed innrette tilskuddene for å nå Stortingets mål.

I Nordland Bonde-& Småbrukarlag stiller vi oss bak Stortingets vedtak om økt norsk matproduksjon basert på norske ressurser og ei inntekt til gårdbrukeren i tråd med andre grupper. Vi savner fremdeles større verdsetting av norsk korn, og økning i korn- og kraftforpris slik at gras og beite blir mer konkurransedyktige som fôrmidler. Vi krever at driftsvansketilskuddet som kan bidra til at mer av matjorda blir dyrket, innføres straks. I ei urolig tid internasjonalt, med økende klimatrussel og global kamp om mat og vann mener vi det er tid for å satse på våre egne kontrollerbare ressurser i matproduksjonen. Det kan på sikt vise seg å være den billigste løsningen for det norske folk nå og i framtida. Det kan også være den mest solidariske handlingen overfor resten av verdens befolkning. Med årets krav til staten er vi i gang! 

Astrid T. Olsen

Leder Nordland Bonde-& Småbrukarlag                                                                                                                                                                                                                                                                


Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 3
(nr-5-side-3.pdf, 405kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 4
(nr-5-side-4.pdf, 514kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 7
(nr-5-side-7.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 38
(nr-5-side-38.pdf, 755kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 39
(nr-5-side-39.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png NBS krav ved jordbruksforhandlingene 2019
(nbs-krav-2019-2504-endelig-versjon.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Kravdokument til jordbruksforhandlingene fra NBS og NB 2019
(jordbrukets-krav-2019.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Jordbruksoppgjøret 2019 - sluttprotokoll
(jordbruksoppgjoret-2019-sluttprotokoll.pdf, 5MB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2019
(moteplan-nbs-2019.pdf, 96kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as