Foto: Ulf Rugumayo Amundsen

REKO-RINGER Matnettverk - Lokalmat direkte til kunden via Facebook

 REKO-ringer 

I disse dager lanseres det en ny distribusjonskanal som skal gjøre det enkelt og effektivt for produsentene å selge varer lokalt direkte til kunden. REKO-ringene er en del av Norsk Bonde- og Småbrukarlag sitt prosjekt Matnyttig, med mål om å øke lokalmatproduksjonen i Norge, stimulere til bedre lønnsomhet og bevisstgjøre forbrukere om viktigheten av småskala matproduksjon og lokal videreforedling.

Hva er en REKO-RING

REKO er en salg- og distribusjonsmodell for lokalmat. REKO står for noe slikt som rettferdig konsum. REKO modellen ble opprettet i Finland og har siden opprettelsen i 2013 fått et stort omfang og det er nå 4 000 produsenter, 300 000 kunder som deltar med en omsetning på 40 000 000 euro bare i Finland. Tallene kommer fra grunnlegger Thomas Snellman som var her i oktober for å hjelpe Norsk Bonde- og Småbrukarlag i gang med etableringen i Norge. 

Reko-ringens Facebook side fungerer som en kontaktplattform mellom forbrukere og lokale produsenter i området rundt utleveringsplassen, uten mellomledd. Ved å kutte flere mellomledd, sikrer distribusjonsformen økt lønnsomhet for produsenten, samtidig som det tilrettelegger for at kunder som ønsker å kjøpe lokalprodusert mat kan gjøre det på enkel og effektiv måte.

 
●             Handelen skjer i en lukket gruppe på Facebook i såkalte REKO- ringer.
 
●             Kunder forhåndsbestiller varer på Facebook gruppene.
 
●             Utleveringer skjer til faste tider og på et fast sted uten mellomledd og avgifter.

 

Regler og retningslinjer

Tre grunnprinsipp i en Rekoring 

 1. Det er ikke tillatt med noen mellomledd i salgsnettverket.  Produsentene må selv stå for salg av sine varer.
 2. Det skal ikke være noen form for medlemsavgift fra hverken produsenter eller kunder. Dette betyr at utleveringsstedet må kunne brukes uten leieavgifter. Administrativt arbeid knyttet til Facebook-siden og utleveringer må baseres på frivillig innstas fra kunder og produsenter.
 3. Produsenten er selv ansvarlig for og forpliktet til å følge regler i forhold til matsikkerhet og regnskap/skatt.

Utover dette har de ca. 300 ulike reko-ringene i Skandinavia lagt til andre regler som hver enkelt REKO-ring bestemmer. De fleste ringer har regler om at salgsannonsen må utdype i produksjonsmetode i korte trekk, og at det kun er tillatt å selge mat. Noen reko-ringer tillater også salg av produkter som er knyttet til produksjonen på gården, f.eks. skinn, garn fra egne dyr og grønnsakplanter. Det finnes ingen spesifikke regler i forhold til prising av varer.

Eksempler på grupperegler/ retningslinjer er beskrevet lenger nede.

Produsent

Alle som vil kan delta å selge varer og det finnes i prinsippet ingen retningslinjer for hvem som kan være med så lenge man selger egenproduserte godkjente produkter.

Hvordan fungerer det

 • Facebook side- Hver Reko-ring har en egen Facebook side der alle produsenter som ønsker å delta legger ut salgsannonse og beskriver produkter som selges. Det er egne retningslinjer på hvordan annonsen skal utformes. Man må rådføre seg med en administrator fra en annen reko-ring slik at innstillingene blir riktige. 
 • Bestillinger - Kunder som ønsker å kjøpe varer bestiller enkelt ved å kommentere annonsen som ligger ute, der kunden spesifiserer hvilke produkter og mengde man ønsker å bestille. Alle bestillinger er bindende og kunden henter varer til avtalt tid. Produsenten holder orden på alle bestillingene og lager seg et eget system på bestillinger og varebeholdning. Her er det gjort mange erfaringer og det finnes mange fine løsninger på hvordan dette kan gjøres.
 • Utlevering- Hver reko-ring har et fast utleveringssted og fast tidspunkt der forhåndsbestille varer leveres ut. Utleveringen varer ofte en halvtime og er gjerne på kveldstid. Produsentene som har bestillinger på annonsert varer tar med seg de bestille varene og leverer ut til kundene i løpet av en halvtime. Utleveringen skal skje raskt og her må man finne et system som tilrettelegger for det. 
 • Oppdatering av sidene- Etter hver utlevering sletter administratorene gamle annonser og oppdaterer siden med ny dato for neste utlevering. Produsentene må legge ut nye salgsannonser for neste utlevering.

Utleveringer

Som produsent kan man delta på alle utleveringene eller bare én. Det er ingen bindene forpliktelser om å delta på utleveringer hver gang. Hver enkelt Reko-ring bestemmer hvor ofte de ønsker å ha utleveringer. Typisk for en reko-ring med mange kunder er annenhver uke. Hvis det er flere rekoringer i et område er det lurt å koordinere utleveringstidspunkt og spre det mest mulig tidsmessig. Dette kan være nyttig for de med ferske varer som ønsker jevn produksjon.

Betaling

Betalingen skjer på stedet ved utlevering med enten vipps, kontant eller kortterminal. Det er opp til produsenten å bestemme hvilken betalingsform som benyttes. I noen tilfeller ønsker produsenten forhåndsbetaling, for å garantere at kundene henter. Det anbefales ikke da det kan oppstå uforutsette ting der den planlagte utleveringen må endres og det blir mye jobb og tilbakebetale og ordne opp i etterkant. Det er opp til hver enkelt produsent å bestemme dette.

Administrering av en reko ring

En REKO-administrator er Facebook gruppens tekniske administrator.

En viktig bit for at en reko-ring skal fungere er at det er noen kunder og produsenter som administrere Facebook-siden. REKO- administratorene hjelper produsentene med å bli kjent med prinsippene og reglene i reko-ringen. En annen viktig jobb er å legge ut beskjeder for neste utlevering, fjerne gamle annonser, godkjenne salgsannonser fra produsenter og endre utleveringsdatoer inne på siden fortløpende.

I oppstartfasen av en reko-ring er det viktig at mange følger med og ser at annonser og bestillinger går riktig for seg.  Hvis man er 4-5 administratorer er ikke dette mye jobb per person, og de fleste opplever det som et positivt og meningsfullt engasjement.

Oppgavene for administratorene er i all hovedsak å se til at kunder og produsenter følger regler. Dette innebærer oppfølging av nye produsenter og nye kunder som trenger å sette seg inn i konseptet. I tilfeller med kunder eller produsenter som ikke følger reglene på siden må dette følges opp av en administrator. I tilfeller der kunder gjentatte ganger bestiller varer uten å hente må disse stenges ute av gruppen.

Administrator kan også legge ut oppfordringer og påminnelser til kunder og produsenter før utleveringer og en liten takk etter en utlevering med bilder og lignende. Mye av dette er selvfølgelig frivillig men det skaper litt stemning. De fleste reko-ringene har i tillegg til salgssiden der varene annonseres en lukket gruppe kun for produsenter i den enkelte reko-ring. Her er det fritt frem for produsentene og administratorene og diskutere og planlegge utleveringene. Typisk kalles disse sidene ‘Produsentsiden REKO-ringen eks.  Årnes’. Denne siden er nyttig da det er viktig at selve salgssiden holdes fri for diskusjoner og beskjeder som bare angår produsentene.

Oppstart av en reko-ring

For at det skal etableres en reko-ring må kunder og produsenter ta initiativ og dra i gang.

Noen grunnleggende faktorer må være på plass for at ringen skal fungere;

 • Operette Facebook side- Man oppretter en lukket gruppe på Facebook der navnet på reko-ringen gjenspeiler utleveringsstedet. 
 • Finne utleveringssted - Valg av utleveringssted bør være lett tilgjengelig, gjerne belyst og med mye plass til kunder og produsenter og bør helst være asfaltert. Det anbefales at man velger et sted med mange potensielle kunder i nærheten.
 • Kunder inn i gruppen. -Det er viktig å ha mange kunder inn i gruppen for at det skal bli nok bestillinger. I oppstartfasen er det viktig å drive aktiv markedsføring via media og Facebook og gjennom egne nettverk og kundekretser for at så mange som mulig vet om reko-ringen.
 • Mange produsenter med. -Man må også ha mange interesserte produsenter i starten som engasjerer seg i konseptet og bidrar til å få ting på plass. Hvis man har mange produsenter med mange forskjellige varer vil kunder med en gang se fordelene med reko-ringen.
 • Oppstartmøter - Ved etableringen av en ny reko-ring bør man ha flere oppstartmøter der man først finner frem til grupperegler, utleveringssted, tidspunkt og hyppighet. Samt en grundig orientering til kunder og produsenter om konseptet slik at reko-ringen kan ha en god struktur og utvikling. 

Reko-ringer i Norge

I desember 2017 startet det tre reko-ringer i Norge; Ålesund, Årnes og Lillestrøm. I Årnes og Lillestrøm er mange av de samme produsentene med på begge ringene da de ligger forholdsvis nære hverandre.

Planlagte reko-ringer

Det er opprettet reko-ring sider mange steder med planlagt oppstart i løpet av våren 2018.  Hadeland, Hønefoss, Sandvika, Kongsvinger, Jessheim, Bergen, Hamar, Lillehammer, Porsgrunn.  Vi regner med å starte opp ringer flere steder også. Men vi tenker det kan være lurt og gjøre noen erfaringer med en reko-ring som fungerer for å gjøre det lettere og sette i gang andre steder. Allikevel ser vi at det tar lang tid å etablere en ny salgskanal og at forbrukere og produsenter trenger litt tid på å bli kjente med konseptet.

Erfaringer fra Sverige og Finland

I løpet av 5 år har det blitt opprettet ca. 300reko-ringer i Finland og siden høsten 2016 er det opprettet 50 reko-ringer i Sverige. Mange av disse reko-ringene fungerer svært godt. Ringer med flest kunder og flest produsenter i en forholdsvis stor by viser seg å være en fordel. Allikevel er det mange reko-ringer på mindre steder som også fungerer godt. På vår lille studietur i høsen 2017 besøkte vi noen reko-ringer i Sverige. I reko-ring Borås var det for eksempel ca. 40 aktive produsenter med utlevering annenhver uke. Ca. 7000 medlemmer og mange bestillinger hver gang.  Mange av produsentene som solgte varer her solgte også varer i andre reko-ringer i nærheten og kunne levere varer hver uke.

Eksempler på retningslinjer i en REKO-ring

Hver enkelt reko- ring blir enige om hvordan de vil organisere seg innfor rammene. Det er blitt gjort en del erfaringer der man har sett at visse regler er viktig i tillegg til de nevnte tre prinsippene ovenfor.

Her er et eksempel på en REKO-ring sidebeskrivelser og retningslinjer:

Facebook-siden vil hele tiden jobbe mot neste lokalmatutlevering.

Alle annonserte varer som ligger på siden vil være tilgjengelig ved neste utlevering. Dato og tidspunkt for neste utlevering står i hver annonse og på forsidebildet. Produsenter som har varer for salg legger ut en annonse, med neste salgsdato, (se nedenfor for hvordan dette skal gjøres) og forbrukerne bestiller ved å kommentere i kommentarfeltet i den aktuelle annonser.

Retningslinjer for forbruker:

- For å bestille varer legges det en enkel tekst under den respektive annonsen. Eks. Til utleveringen den 14.12 bestiller jeg følgende varer ....

Produsenten vil bekrefte bestillingen. Bestillingen er bindene og varer må hentes til avtalt tidspunkt.

- Gruppen tillater ikke diskusjoner eller innlegg fra forbrukere, men bare annonser fra produsenter. Vi vil være svært restriktiv fordi vi fokuserer på salg.

- Har man spørsmål omkring varer og slik må man ta dette opp direkte med produsenten. unngå spørsmål i kommentarfelt.

Retningslinjer for produsenter:

- Produsenter som skal selge ved neste utlevering må sende inn en salgsannonse senest en uke før neste utlevering.

- Alle annonser skal begynne med datoen for utleveringen.

- annonsen skal presisere priser og mengde på en lett forståelig måte.

- Kun én annonse pr produsent

- Ingen salg på stedet ved utlevering. Kun utlevering av forhåndsbestilte varer.

eksempel: «Torsdag 14. desember 2017. Kl 19-19.30 er jeg på pendlerparkeringen i Årnes sentrum. Bestill i kommentarfeltet innen 12 des så får du bekreftelse. Jeg har følgende du kan bestille:".

-Det er produsentens ansvar å overholde reglene, særlig når det gjelder matsikkerhet, regnskap og skatt.

- Siden tillater kun salg av matvarer eller direkte biprodukter av matproduksjon. f eks: lammeskinn, bivoks, grønnsakplanter.

- Administratorer godkjenner alle salgsinnlegg.

JA TIL ET MANGFOLDIG LANDBRUK

JA TIL BÆREKRAFTIG LANDBRUK

JA TIL MER LOKAL MAT

For mer informasjon kontakt: Rebekka Bond, 45059671, rebekka@smabrukarlaget.no


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Utviklet av Imaker as