Støtte til fylkeslag og lokallag som arrangerer Matnyttigmøter

Vi etterlyser flere produsenter som vil starte lokalmatsbedrifter. Foto: Eiker gårdsysteri

Lokalmat er i vinden som aldri før. Den økte etterspørselen etter lokalprodusert mat gir nye muligheter for småskalaprodusenter. Norsk Bonde- og Småbrukarlag jobber for å styrke nyrekruttering av og kompetanseoppbygging hos" gamle" og nye produsenter av lokalmat, samt inspirere bønder til å etablere og videreutvikle andelsgårder. Et viktig virkemiddel vil være å støtte aktive nettverk som utveksler erfaringer og kompetanse.

 

Vi har fått tildelt midler gjennom Innovasjons Norge sitt Utviklingsprogram og vil bruke en stor del av det for å holde nettverksmøter og rekrutteringsmøter i hele landet.

NBS dekker 50% av kostnadene, oppad begrenset til kr. 15000,- pr fylkeslag når et fylkeslag arrangerer møte og inntil kr. 20 000,- pr. fylkeslag når to fylker arrangerer sammen. Samme prinsipp gjelder lokallagsmøter der vi gir inntil kr. 5000,- pr lokallag og øker støtten med kr 2000,- pr lokallag dersom flere lokallag samarbeider.

Det er opp til lagene og disponere pengene men vi krever at kostnadene dokumenteres. Kostnader som fylkeslag og lokallag har til reise, opphold, servering og forberedende arbeid gir grunnlaget for refusjon. Det dekkes inntil 20 timer a kr. 200 for fylkesmøter, samt 10 timer for lokallagsmøter til forberedende arbeid tilknyttet møte.
Det er satt av midler til 30 lokallagsmøter og 19 fylkesmøter frem til 2019.
For mer informasjon om prosjektet og støtteordningen ta kontakt med

Fylkeslag og lokallag må avklare med prosjektleder Rebekka Bond og melde inn møter i forkant av oppsatte arrangement. Midlene utbetales når møtene har funnet sted. Rebekka kontaktes pr telefon: 22005917 / 45059671 eller e-post: rebekka@smabrukarlaget.no. Dere vil da få en bekreftelse på at dere har fått bevilget tilskudd. Når møtet er gjennomført skal det innrapporteres på eget skjema som gir grunnlaget for støtte.  Tilskuddet gis til lagene i den rekkefølgen de melder inn møter.
Håper på mange inspirerende møter fremover. Hilsen prosjektleder Rebekka Bond

e-post: rebekka@smabrukarlaget.no

tlf: 22005917 / 45059671

 

 


Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Innkalling til Landsmøtet
(innkalling-til-landsmotet.pdf, 37kB)

/share/mime/48/pdf.png Kjøreplan Landsmøtet
(kjoreplan-landsmotet-9-10-november-2019.pdf, 80kB)

/share/mime/48/pdf.png Landsmøtehefte
(landsmotehefte-2019-2210-.pdf, 727kB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2019
(moteplan-nbs-2019.pdf, 96kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as