Beredskap koster!

Norsk Bonde- og Småbrukarlag støtter forslaget om en utredning av beredskapsevnen for produksjon av mat, slik Stortinget har vedtatt. Det betyr at det må føres en landbrukspolitikk som gjør det mulig å utnytte tilgjengelige arealressurser, sikre rekruttering til jordbruket gjennom bl.a. akseptable inntektsmuligheter og en tilstrekkelig lagring av viktige matvarer som Norge ikke produserer nok av.

Sikring av beredskapsevnen vil koste. Regjeringen og samarbeidspartiene må ta ansvaret med å bidra med nødvendige midler over jordbruksoppgjøret.
Venstre har tidligere sagt at overføringene bør ligge om lag på dagens nivå. Det sentrale spørsmålet er om utsagnet «om lag på dagens nivå» er et nominelt nivå eller et inflasjonsjustert nivå. Ved Stortingets behandling av jordbruksoppgjøret i 2014 endret Venstre og KrF regjeringens reduksjon i budsjettstøtten fra minus 250 mill. kroner til null. Korrigert for jordbruksavtalen i 2015 har likevel realverdien av budsjettoverføringene over jordbruksavtalen gått ned med om lag 650 mill. kroner fra 2014 til 2016.
Jeg har en appell til Venstre og KrF. Dersom dere ønsker en økt beredskapsevne må følgende skje:
• Dere må bidra til at budsjettstøttenivået inflasjonsjusteres, dvs. økes med om lag 650 mill. kroner.
• Dere må bidra til at jordbruket ved framtidige jordbruksoppgjør sikres en kronemessig inntektsutvikling på linje med andre grupper.
Oppfylles dette, vil beredskapsevnen styrkes.

Ann Merete Furuberg,
Leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag

/share/mime/48/pdf.png Beredskap koster!
(beredskap.pdf, 187kB)


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as