Et kunnskapsløft for norsk natur

Organisasjonene bak dette oppropet mener det er et alvorlig miljøproblem at Norge i dag mangler et solid kunnskapsgrunnlag om norsk natur. Les hele oppropet her.

Vi som stiller oss bak dette oppropet mener det er et alvorlig miljøproblem at Norge i dag mangler et solid kunnskapsgrunnlag om norsk natur. Kun et av fire antatt verdifulle naturområder er kartlagt for hvilke arter og naturtyper som finnes der. Vi ber om at regjeringen prioriterer et kunnskapsløft for naturen ved å finansiere en kartlegging av all natur som antas å være verdifull. Med et slikt løft kan vi få på plass informasjon om hvor vi har natur som er spesielt viktig for å bevare biologisk mangfold, og gjøre informasjonen lett tilgjengelig. Det vil gjøre det lettere for både utbyggere, kommuner og andre myndigheter å ta hensyn til trua arter og andre viktige naturverdier.

Et solid kunnskapsgrunnlag vil også gi oss raskere beslutninger i byggeprosesser og færre konflikter mellom utbyggere, kommuner og naturforvaltning. Vi kan da allerede i oppstarten av planleggingen av naturinngrep som veier, boliger og industri trekke inn kunnskap om de viktigste områdene for biomangfold. Når verdifull natur blir kjent sent i planleggingen eller etter at byggeprosjektet er i gang, medfører det nesten alltid forsinkelser og ekstra omkostninger til endrede planer eller avbøtende tiltak. Forsinkede prosjekter gir ofte tap tilsvarende mange ganger hva det ville ha kostet å kartlegge naturverdiene godt på forhånd. Vi ber regjeringen bevilge i overkant av 700 millioner kroner fram til 2020 til et kunnskapsløft for norsk natur. Med dette kan vi i løpet av noen år fullføre naturtypekartleggingen som allerede er igangsatt gjennom Naturbase – databasen hvor all informasjon om verdifull natur skal ligge tilgjengelig for alle. Et kunnskapsløft bør i første omgang prioritere pressområder knyttet til store, nasjonale, arealkrevende og konfliktfylte planer, som for eksempel nasjonal transportplan. Satsningen vil også styrke kompetanse og kapasitet i forvaltning og fagmiljøer, og effektivisere innleggingen av data i Naturbase.

Naturen har både en egenverdi og yter oss livsnødvendige tjenester, og vi er forpliktet til å bevare naturmangfoldet. Det er i alles interesse at vi har så god kunnskap som mulig, slik at planprosessene blir effektive uten å gå på bekostning av verdifull natur. Vi ønsker å ta vare på naturmangfoldet vårt. Dette blir enklere å gjennomføre med et kunnskapsløft for norsk natur.

Christian Steel - Generalsekretær SABIMA
Jon Sandnes - Adm. dir. Byggenæringens landsforening
Stein Lier-Hansen - Direktør Norsk Industri
Elisabeth Gammel