Fra venstre Lars Andreas Larsen (statssekr KLD), Einar Frogner (styremedlem Norges Bondelag), Pål Kjorstad (styremedlem i Norsk Sau og Geit) og John Petter Løvstad (ass. gen.sekr. Norsk Bonde- og Småbrukarlag)

KLARE KRAV TIL FRAMTIDIG ROVDYRPOLITIKK

Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norges Bondelag og Norsk Sau og Geit møtte statssekretær Lars Andreas Lunde i Klima- og Miljødepartementet mandag 2. November. Tema for møtet var ulvemeldinga som trolig vil bli lagt fram for Stortinget før nyttår. I ulvemeldinga vil bestandsmål og utforming av ulvesona være sentrale elementer.

Ønsker ikke ynglinger av ulv i Norge
Beiteorganisasjonene framholdt sitt standpunkt om at vi ikke ønsker ynglinger av ulv i Norge og viste til historikken i ulvesona hvor alt tradisjonelt utmarksbeite er avviklet. All erfaring viser at det ikke er mulig å kombinere utmarksbeite og ulv, et standpunkt Norsk Bonde-og Ssmåbrukarlag har hatt helt siden 80-tallet.
Organisasjonene tok også opp problemene med at rovdyrforvaltninga praktiserer en buffersone utenfor ulvesona i Hedmark og Akershus. Til tross for at dette er et prioritert beiteområde, veier hensynet til rovviltet tyngst i miljømyndighetenes forvaltning. Den belastningen som beitebrukerne I disse områdene utsettes for, er helt uakseptable.
Videre ba organisasjonene om at Regjeringen foretar en juridisk vurdering av hvilke forpliktelser Norge har til Bernkonvensjonen.
Tynnslitt tillit.
Organisasjonene gav tydelig til kjenne at tilliten til delar av forvaltningen, er svært dårlig.
Det ble vist til flere henvendelser fra rovviltregioner og politikere.
Rovviltnemda i region 7 skriver i juni til Storting og regjering.
"Rovviltnemndene skulle i rovviltforliket av 2011 få økt ansvar og myndighet. Ansvar har økt, men myndighet senkes til det minimale."
Fylkesordfører i Oppland og Fylkesrådsleder i Hedmark skriver i august 2015 til Miljøvernministeren følgende:
"Vi støtter rovviltnemndenes oppfatning at Miljødirektoratet ikke har samme fortolkning av rovviltforliket og dermed ber vi om at dette klargjøres av statsråden og vi ber om møte om saken".
Rovviltnemnda i region 3 skriver i oktober 2015 til Energ- ig miljøkomiteen følgende
"Rovviltnemda i Oppland meiner Miljødirektoratet ikkje har gjort nok i å sørge for restuttak av lisenskvotane. Dette har satt rovviltforvaltninga og beitenæringa i Oppland i en situasjon som er heilt uhaldbar".
I uttalelse fra ordførere i kommuner som helt eller delvis ligger i prioriterte beiteområder heter det.
"Bakgrunnen for denne uttalelsen er den svært krevende situasjon som har oppstått for småfenæringa (det som er igjen av den), i de områder som innenfor Rovdyrforliket er definert som grønn sone.

Organisasjonene tok opp jervebestanden som har økt langt over Stortingets mål om 39 årlige ynglinger. Rovdata har i 2015 registrert hele 65 ynglinger. Selv etter hiuttakene som Statens Naturoppsyn gjennomførte i vår, var det over 50 jervekull før beitesesongen startet. Kravet fra organisasjonene var helt klart, antall ynglinger av jerv må ned på bestandsmålet. Organisasjonene ønsket også at det skulle åpnes for bruk av plotthund, ved skadefelling, I samsvar med søknad fra Nord-Fron commune.
Statssekretær Lars Andreas Lunde informerte om at departementet er i dialog med Stortinget og ønsker å få til et bredt forlik, slik at rovdyrpolitikken ligger fast selv om det skulle bli endringer i den politiske sammensetningen på Stortinget etter valget


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as