Landsmøtet i NBS krever vesentlige endringer i "Forskrift om rovvilterstatning for husdyr".

Uttalelse vedtatt etter forslag fra Folldal BS

Landsmøtet i NBS krever vesentlige endringer i forskrift om rovvilterstatning for husdyr drept og skada av rovvilt. Målet med forskriften må være å redusere den økonomiske og psykiske belastninga som beitenæringa påføres av miljøforvaltninga ved dagens rovviltforvaltning. Det er for oss ufattelig og uakseptabelt at den søkkrike staten velter regninga for en rovviltpolitkk staten vedtar, over på stadig flere beitebrukere i stadig større områder.

Kravet til dokumentasjon for erstatning er formulert i paragrafene 6,7 og 8 er så strengt at altfor få drepte og skada beitedyr godtas som dokumentert. Når skjønnsutøvelsen i tillegg blir negativ for beitebrukeren, blir belastninga urimelig.

Dagens forskrift dekker ikke følgeskader og arbeidsforbruk for besetninger uten tap. Den reviderte forskriften må utformes slik at nabobeitebrukere og lokalsamfunn kan ta del kadaversøk og tilsyn på statens regning.

LM krever endringer i klagebehandlingen. Det blir helt feil at Direktoratet er ankeinstans (paragraf 16) når Fylkesmenne fatter avgjørelse etter instruks nettopp fra Dir. Dette blir hverken rettferdig, tillitvekkende eller konfliktdempende!

LM krever at ankebehandlingen av erstatningsoppgjøret flyttes ut av miljøforvaltininga ved at det etableres ei uavhengig ankenemnd. På den måten kan alle sider ved en skade/tapssituasjon belyses, inklusive den hemmelige Rovbase 3.0. Prestisjen og gjerrighet i miljøforvaltninga må vike for faglighet, rettferdighet og akseptabel skjønnsutøvelse.


Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Foran jordbruksforhandlingene
(foran-jordbruksforhandlingene.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Forventninger til jordbruksforhandlingene
(forventninger-til-jordbruksforhandlngene.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Matproduksjon på lokale ressurser
(matproduksjon-pa-lokale-ressurser.pdf, 9MB)

/share/mime/48/pdf.png Miljøvennlig drift - lønnsomt
(miljovennlig-drift-lonnsomt.pdf, 925kB)

/share/mime/48/pdf.png Agroøkologi i Baskerland
(agrookologi-i-baskerland.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2019
(studieheftet-2019-.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan 2019
(moteplan-for-2019.pdf, 95kB)

  /share/mime/48/pdf.png Organisasjonshåndboka NBS
  (organisasjonshandbok-nbs.pdf, 1MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as