Merete Furubergs landsmøtetale

I sin åpningstale til et rekordstort landsmøte i Norsk Bonde- og Småbrukarlag poengterte leder Ann Merete Furuberg at organisasjonen for tredje år på rad har hatt en økning i medlemstallet, noe som inspirerer til økt innsats og spissing av egen politikk i det neste arbeidsåret. Norsk og Bonde- og Småbrukarlag skal være en garantist for en tydelig opposisjonspolitikk imot det liberalistiske eksperimentet som denne regjeringen ønsker å gjennomføre, sa Furuberg.

Hun understreket videre at Norsk Bonde- og småbrukarlag aldri kommer til å gi legitimitet til regjeringens utdaterte og gammeldagse landbrukspolitikk!

Det er tilsynelatende bred enighet om behovet for et radikalt grønt skifte i politikken. En forutsetning for at dette skal lykkes er for det første at det legges til rette for et jordbruk over hele landet tuftet på lokale, fornybare ressurser. En annen er at regjeringen må ta inn over seg at næringsnøytralitet er et blindspor, sa Furuberg.

I talen informerte Merete Furuberg om at hele 64 prosent av Norges landareal er yngelområde for enten ulv, bjørn, gaupe eller jerv. Furuberg reiste i talen følgende krav til rovdyrpolitikken:

• Antall ynglinger av jerv må ned på vedtatt bestandsmål
• Når lisenskvote ikke tas ut, må miljøforvaltningen sørge for at restkvote tas ut, jamfør rovviltforliket pkt. 2.2.4.
• Det må gis fellingstillatelse på vårsnø på bjørn og ulv utenfor sone/yngleområde.
• Skadefellingsjakt må effektiviseres bl.a. gjennom bruk av «løs på drevet halsende hund».
• Posten til forebyggende og konfliktdempende tiltak må økes til minimum 100 mill. kroner

For mer info:
Merete Furuberg 90163092
Olaf Godli 97546142
John Petter Løvstad 45025212

 

/share/mime/48/pdf.png Merete Furubergs landsmøtetale
(landsmotetalen-2015.pdf, 312kB)


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as