Møte i regjeringens kontaktutvalg

Nestleder Arne Lofthus og generalsekretær Olaf Godli møtte i dag i regjeringens kontaktutvalg.

I sitt innlegg la Lofthus vekt på at et grønt skifte vil måtte innebære gode rammevilkår for norske bønder:

- Statsministeren har flere ganger signalisert at det må komme et grønt skifte i landets økonomiske- og klimapolitikk. Norsk Bonde- og Småbrukarlag støtter opp om dette. Et grønt skifte må innebære gode rammevilkår for jord- og skognæringa. Gode rammevilkår innebærer inntekt og økonomi til bonden som muliggjør økt matproduksjon.

Norge vil i løpet av den nærmeste framtid starte opp nye artikkel 19- forhandlinger med EU om handel med landbruksvarer. Dette, og vårens jordbruksforhandlinger var også tema under møtet:

- Landet opplever nå – og vil i framtida få en sterk befolkningsvekst. Med de tydelige målene om økt matproduksjon, vil dette medføre at norsk landbruk vil måtte produsere mat over hele landet. Slike realiteter vil være sentrale i artikkel 19- forhandlingene med EU. Norsk Bonde- og Småbrukarlag forventer at norske myndigheter står opp for norske landbruksinteresser i disse forhandlingene. Ei kobling mellom landbruksvarer og fiskeriinteresser kan ikke aksepteres.

- Jordbruksavtalen er det viktigste virkemiddelet som staten og partene i jordbruket har for å skape gode rammevilkår for bønder over hele landet. Norsk Bonde- og Småbrukarlag setter sin lit til at realitetene omkring befolkningsvekst og behovet for økt matproduksjon basert på norske arealer blir førende i disse forhandlingene.

Lofthus ga også ros til landbruks- og matministeren for den økte oppmerksomheten og satsingen på lokalmat:

- Norsk Bonde- og Småbrukarlag vil gi ros til landbruks- og matministeren for den tydelige interessen hun viser for norsk lokalmat. Lokalmatsatsingen oppstod fra verdiskapingsprogrammet initiert av Norsk Bonde- og Småbrukarlag. For at lokalmatsatsinga skal få reelt innhold i framtida, og utgjøre en viktig del av økonomien i landbruket, må Norge ha et variert og mangfoldig landbruk over hele landet. Det må regjeringen bidra til, både i forhandlinger med EU og i de kommende jordbruksforhandlingene, sa Lofthus som avslutningsvis ba regjeringen om å ta grep for å følge opp rovviltforliket:

- Regjeringen må sørge for at rovviltforliket blir etterlevd og at rovdyrpolitikken igjen kommer under politisk kontroll. Vi har sett flere eksempler på at så ikke er tilfelle med dagens forvaltning.