NBS i møte om utmålingsregler for tilskudd til dyr på utmarksbeite i det nye produksjonstilskuddssystemet

I forbindelse med innføring av nytt forvaltningssystem for produksjonstilskudd (eStil PT) nå i 2017 ble partene ved jordbruksoppgjøret i 2016 enige om at Landbruksdirektoratet skulle vurdere muligheten for å ta hensyn til rovdyrtap på utmarksbeite.

På møte i Landbruks- og matdepartementet 24.januar ble det enighet om at utmåling av utmarksbeitetilskudd til sau/lam gjøres gjennom et veid gjennomsnitt av antall dyr sluppet på utmarksbeite og antall dyr sanket fra utmarksbeite etter minimum 5 uker, der dyr sluppet teller 0,7 og dyr sanket teller 0,3. For de øvrige dyreslagene oppgis antall dyr som har oppfylt beitetidskravet.

Departementet orienterte også i møtet om at arbeidet med å utvikle kartbaserte produksjonstilskuddssøknader utsettes.

I sluttprotokollen for jordbruksforhandlingene av 15.5.2016 heter det blant annet:
"For søknad om tilskudd til dyr på utmarksbeite er det lagt opp til at man i søknads-omgangen i oktober skal oppgi antall dyr sluppet på utmarksbeite og antall dyr tatt inn fra utmarksbeite. Mellom disse tidspunktene må det være minimum 5 uker. Partene er enige om at Landbruksdirektoratet skal vurdere muligheten for at å ta hensyn til rovdyrtap på utmarksbeite."
Rapporten fra Landbruksdirektoratet av 25.11.2016 ble lagt til grunn som oppfølging av protokollen. Det var enighet om at utmåling av utmarksbeitetilskudd til sau/lam gjøres gjennom et veid gjennomsnitt av antall dyr sluppet på utmarksbeite og antall dyr sanket fra utmarksbeite etter minimum 5 uker, der dyr sluppet teller 0,7 og dyr sanket teller 0,3.
For de øvrige dyreslagene oppgis antall dyr som har oppfylt beitetidskravet.

Kartbasert søknad om produksjonstilskudd:
Det nye forvaltningssystemet for produksjonstilskuddene (eStil PT) vil bli satt i verk med første søknadsomgang i mai 2017 og ktober 2017 for utbetaling i februar 2018. I det skisserte opplegget skulle Landbruksdirektoratet arbeide videre mot at en kartbasert søknad skulle iverksettes fra 2018. Departementet orienterte om at arbeidet med å utvikle kartbaserte søknader utsettes. Dette gir en innsparing på kap.1150 post 21 i 2017 på ca. 6 mill. kroner, som vil kunne omdisponeres til andre formål i forbindelse med jordbruksoppgjøret 2017.


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as