NBS i Regjeringens kontaktutvalg

Statsminister: Hvor blir det av det grønne skiftet?

Norsk økonomi og næringsliv står framfor store
utfordringer. Den store altoverskyggende
utfordringen for nasjonen Norge er utvikle nye
næringer og nye arbeidsplasser som kan sikre det
velferdsnivået som vi har utviklet i løpet av de
siste 50 årene.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag frykter at
regjeringens næringsnøytrale holdning til
bioøkonomien kan ramme vår fremtidige evne til
å finansiere velferdsstaten. «Alle» snakker om
nødvendigheten av det «grønne skiftet» for
framtidig energiproduksjon og reduserte utslipp
av klimagasser. Vi vet at fremtidens verdiskaping
må ta utgangspunkt i fotosyntesen til lands og til
havs. Et samlet norsk forskermiljø peker på
landbruk som en av de viktigste bransjene for
verdiskaping i bioøkonomien. Regjeringen må
legge til rette for økt lønnsomhet, økte
investeringer, innovasjon og konkurransekraft i
landbruket.

Mens resten av vesten bruker sine fremste
forskere og felles ressurser i å utvikle en
teknologidrevet bioindustri, forsterker
Regjeringen Solberg en utdatert og gammeldags
mat- og jordbrukspolitikk.

Heller ikke i statsbudsjettet for 2016, som ble lagt
fram i går, er det mulig å finne noe mer om hva
regjeringen egentlig mener med bioøkonomi og
omlegging til en grønn økonomi.


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as