Overproduksjonen av sau og lam - Vi krever endret politikk - Uttalelse fra landsmøtet i NBS

Regjeringen kan ikke fortsette å bruke offentlige investeringsvirkemidler til nyutbygginger og kapasitetsutbygginger i produksjoner der det er overproduksjon, og der øvrig virkemiddelapparat også er driver for økt produksjon.

Vi trenger en langsiktig investeringsstøtteplan der markedssituasjonen er tatt hensyn til. Samtidig må man kunne få støtte til å oppgradere eksisterende bygninger.

Situasjonen i sauenæringen med overproduksjon er nå så dramatisk at politikken må endres. Målet med støtte gjennom Innovasjon Norge skal være å gi nødvendig støtte, ikke å medvirke til å forsterke en ubalanse i markedet.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag vil ta saken inn for Næringskomitéen på Stortinget, og krever stopp i tildelingen av investeringsmidler til nye, store driftsbygninger for sau til vi har fått et marked i balanse. NBS krever en mer langsiktig og ansvarlig bruk av midlene fra Innovasjon Norge.


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as