Pelsdyrutvalget vil beholde næringen

Et flertall på fem i utvalget går inn for en fortsatt produksjon av pels, mens tre medlemmer går inn for en styrt avvikling. Ett medlem ønsket ikke å ta stilling.

Selv om et flertall i utvalget går inn for å beholde pelsdyrnæringen, peker utvalget på en rekke store utfordringer som pelsdyrnæringen står overfor dersom næringen skal bestå. Dette gjelder særlig dyrevelferdsmessige utfordringer, som at dyrene får mulighet til å utøve naturlig adferd, bruk av andre typer bur enn nettingbur, samt at en stor andel av dyra i dag ikke kan regnes som tamme.

Landsmøtet i Norsk Bonde- og Småbrukarlag behandlet i 2012 et forslag om pelsdyrnæringen, og organisasjonen vedtok da å gi sin støtte til pelsdyrnæringen.

- Det er svært viktig at de utfordringene som pelsdyrutvalget peker på, tas på alvor og løses slik at dyrevelferden i næringa blir bedre. Dette er avgjørende dersom næringen skal utvikles og ha legitimitet framover, sier Merete Furuberg, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Rapporten fra pelsdyrutvalget ble i dag overlevert til Regjeringen, og Stortinget vil på et senere tidspunkt avgjøre om pelsdyrnæringen skal avvikles.

Les rapporten her: NOU 2014: 15
Norsk pelsdyrhold – bærekraftig utvikling eller styrt avvikling? — Gjennomgang av pelsdyrnæringen


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as