Pressemelding - Ulv i norsk natur

HELT HÅPLØST !

Regjeringen har i dag lagt fram en melding for Stortinget om "ulv i norsk natur". Det er to forhold som spesielt tas opp.
• Bestandsmål for ulv
• Spørsmålet om ulvesone og ulvesonas utbredelse

Regjeringen skisserer to alternativer for bestanden: Enten å videreføre dagens bestandsmål eller å fastsette nytt mål på fem til åtte familiegrupper i Norge. I begge målene er det krav om tre helnorske valpekull. Det nye målalternativet omfatter også ulv som lever i grenseområdene mellom Norge og Sverige.
Regjeringen viderefører ordningen med ulvesone, men foreslår å gjøre visse endringer i dagens sone. Områder vest for Glomma foreslås tatt ut og et område i nord lagt til.

Leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Merete Furuberg, sin første kommentar til meldinga er: "Helt håpløst".
Denne meldinga er ikke svaret på de store utfordringer som beitenæringa opplever både innenfor og utenfor ulvesona.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag har helt siden 1984 sagt at ynglende ulv er uforenelig med tradisjonell beitebruk. Utviklingen innenfor sona bekrefter dette.

Denne meldinga vil ikke dempe konfliktnivået.
Vi får håpe at et flertall på Stortinget vil sørge for rammevilkår som beitenæringa kan leve med, når det gjelder rovvilt og ulv spesielt, avslutter Furuberg.

Kontaktperson:
Merete Furuberg, 90 16 30 92
John Petter Løvstad 45025212


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as