Prosjektmidler klima og miljø

Jordbrukets klima- og miljøprogram har om lag 12 millioner kroner til disposisjon for nye prosjekter i 2016.
Søknadsfrist: 15. oktober 2015

Det vil være bare én utlysning av prosjektmidler for 2016.

Klima- og miljøprogrammet skal bidra til å nå landbrukspolitikkens målsettinger innenfor klima og miljø.

Målene for klima- og miljøprogrammet er å bidra til:
• At produksjon av mat skal foregå med god ressursbruk og minst mulig forurensning, klimagassutslipp og tap av biomangfold
• Å øke landbrukets miljøbidrag, som kulturlandskap, kulturbetinget biologisk mangfold, binding av karbon og produksjon av biogass.
• Å tilpasse agronomi og dyrkingssystem til endrede klimaforhold, med sikte på å opprettholde eller øke matproduksjonen og ivareta produksjonsressursene
Programmet gir prosjektstøtte til praktisk rettet kunnskapsutvikling, utredninger og informasjonstiltak som kan bidra til at målene for programmet nås.
Målgrupper for prosjektene kan være næringsutøvere, rådgivere, forvaltning og allmenheten.
Prosjektene skal imøtekomme ett eller flere av følgende kriterier:
• Bidra til at eksisterende eller ny kunnskap raskt når ut til næringsutøvere.
• Bidra til oppdatert kunnskap for rådgivning og forvaltning.
• Bidra til å informere om jordbrukets miljøinnsats til samfunnet for øvrig.
Prosjekter skal primært rettes mot utfordringer som har interesse ut over rene lokale eller regionale problemstillinger. Regionale prosjekter kan få støtte dersom problemstilling eller resultater vil ha stor overføringsverdi.
I tillegg til sentrale prosjektmidler som er utlyst her, forvalter fylkesmannen regionale midler med egne søknadsfrister.
I 2016 vil prosjekter innenfor klimagassutslipp og klimatilpasning bli prioritert.


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as