Dette er altfor dårlig!

I møte med politisk ledelse i Klima- og Miljødepartementet og Landbruks- og matdepartementet for kort tid siden ble det sagt at det skulle komme en betydelig økning i bevilgningen til en aktiv rovviltforvaltning. Hvor ble denne økningen av, spør leder Merete Furuberg i Norsk Bonde- og Småbrukarlag (NBS)?

- Jeg registrerer at bevilgningen til forebyggende og konfliktdempende tiltak rovvilt (FKT-midler) er økt med 15 millioner (øremerket 5 mill. kroner til SNO) sammenlignet med bevilgningen for 2018. Denne økningen er likevel langt mindre enn det som er det reelle behovet, sett i forhold til de store utfordringene som beitebrukere møter hvert år med en raskt økende rovviltbestand også innenfor beiteprioriterte områder, sier Furuberg.

- Sett i forhold til den økte rovviltbestanden, det nominelle kuttet i bevilgningen til FKT som ble foretatt for noen år siden, den betydelige utvidelsen i antall oppgaver som skal dekkes av FKT-midlene og redusert kroneverdi er det bare en konklusjon å trekke: «Dette er alt for dårlig. Det er all grunn til å frykte at rovviltforvaltningen vil være på etterskudd også i beitesesongen 2019», sier Furuberg.

Litt historikk:
I saldert budsjett for 2009 ble det avsatt 80,5 mill. kroner til forebyggende og konfliktdempende tiltak rovvilt (FKT-midler.) Bare en inflasjonsjustering av midlene utgjør over 15 mill. kroner.
Fra og med 2010 skal FKT-midlene også dekke kostnader til kommunale jaktlag, kompetanseoppbygging og midler til omstilling. Det betyr flere oppgaver med mindre penger!

Stor del av landet rammes:
Forvaltningsområdene for gaupe, jerv, bjørn og ulv dekker om lag 55 % av Norges landareal. Innenfor disse rovviltprioriterte områdene finner man 53 % av de som driver aktivt landbruk i Norge; 60 % av alt jordbruksareal i drift; 30 % av landets sauer og lam; og halvparten av arealet som benyttes av samisk reindrift.
Dette viser at det er svært mange som blir rammet av den rovviltpolitikken som føres.

- Flere tiltak innen rovdyrsonene driver nå med underskudd! Dette er et helt uakseptabelt løftebrudd av regjeringen! Heldigvis har ikke den blå, blå, liberale regjeringen flertall! Norsk Bonde- og Småbrukarlag forventer at Stortinget retter opp, avslutter Furuberg.

Kontaktpersoner:
Merete Furuberg, leder – tlf. 90 16 30 92
John Petter Løvstad, ass. Generalsekretær – tlf. 45 02 52 12

 


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Utviklet av Imaker as