Ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk

Med bakgrunn i den krevende forsituasjonen har Landbruks- og matdepartementet fastsatt nytt forholdstall for disponibel kvote for kumelk til 1,04 for 2018. Forholdstallet for grunnkvote beholdes på 1,00. Kvotetaket for kumelk heves til 936 000 liter.

I drøftingene forut for at LMD offentligjorde sin konklusjon redegjorde Tine for leveransene av kumelk hittil i år sammenlignet med i fjor, samt prognosene for innveid melkemengde og behov resten av 2018 og 2019. Tine viste til tørkesituasjonen i jordbruket, og den krevende fôrsituasjonen i flere deler av landet, og uttrykte bekymring for leveransene i 2019 dersom dette fører til stor nedslakting.

Tine viste til de siste prognosene som anslår at det i 2018 kan forventes et mottak av kumelk på i området 1 483–1 488 mill. liter dersom forholdstallet på 0,99 videreføres. Tallene er usikre og vil avhenge av tilgang på grovfôr og utvikling i avdrått og slakting.

Tine har lagt til grunn uendret behov for kumelk i industrien inneværende år, 1 503 mill. liter.

Med bakgrunn i overnevnte anbefalte Tine at forholdstallet for disponibel kvote i 2018 ble hevet med 5 prosentpoeng til 1,04.

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag uttrykte bekymring for fôr­situasjonen og de langsiktige konsekvensene av økt slakting. Organisasjonene støttet Tines ønske om å heve forholdstallet til 1,04 for 2018. Organisa­sjonene mente at taket på 900 000 liter bør heves tilsvarende, dvs. til 936 000 liter.


Velg ditt fylkeslag

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2018
(moteplan-for-nbs.pdf, 384kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding NBS 2017-18
(arsmelding-2017-2018.pdf, 2MB)

SE POLITIKKUTVIKLINGSMØTET MED PER OLAF LUNDTEIGEN FRA 19. SEPT! TRYKK UNDER PÅ:

Klikk på lenken

  /share/mime/48/pdf.png Organisasjonshåndboka NBS
  (organisasjonshandbok-nbs.pdf, 1MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Utviklet av Imaker as