Verden må satse på småbrukerne

17. april er verdens småbrukerdag. I land verden over blir småbrukerne markert, med møter, demonstrasjoner, politiske debatter og avisartikler.
Småbrukerne er verdens største yrkesgruppe. Mer enn en tredjedel av de yrkesaktive er småbrukere, og flertallet av dem er kvinner.
Småbrukerne er også en av verdens viktigste yrkesgrupper, kanskje den viktigste. Småbrukerne produserer minst 70 prosent av maten, på en langt mindre andel av den dyrka jorda.

De får altså langt mer mat ut av jorda enn det industrilandbruket gjør. Denne maten er sunn og variert, og den blir vanligvis produsert på måter som bygger opp og ikke bryter ned naturen og som ikke bidrar til global oppvarming.

Det er industrilandbruket og ikke småbrukerne som står for overforbruket av kunstgjødsel og sprøytemidler og drivstoff og antibiotika. Det er industrilandbruket som står for en monokulturell matproduksjon som ødelegger natur og gir oss et ensidig og usunt kosthold.
Og likevel opplever vi i land etter land og verdensdel etter verdensdel at det er industrilandbruket som får støtte, mens småbrukerne mister jord og rettigheter. Resultatet blir mer sult, at byer vokser ut over sin tåleevne, at nye slumområder oppstår i by etter by og at folk blir tvunget ut fra sine områder, land og verdensdeler i en fortvilt jakt på arbeid og overleving. Vi opplever i vår tid at den politiske eliten i de fleste land framholder industrilandbruket som ideal og at velfungerende, naturnære, agroøkologiske driftsmåter blir karakteriserte som gammeldagse og umoderne.

I denne situasjonen trengs et grunnleggende tankeskifte. Vi må gi avkall på landbruksmodellen basert på industrilandbruk og monokulturer og i stedet bygge framtidens matproduksjon på agroøkologisk tenkning, på mangfold i produksjon og på de enorme kunnskaper og erfaringer verdens småbrukere har om matproduksjon. Gjør vi det, vil verden kunne nå FNs mål om å utrydde sulten innen år 2030.

I regi av verdens småbrukerorganisasjon La Via Campesina og FIAN International og med støtte fra sosiale bevegelser i mange land pågår en kampanje for en FN-erklæring for å sikre et bedre rettsvern for småbrukere og andre innbyggere i matproduserende områder. Målet er at småbrukeres rettigheter skal få