Jordbruksavtalen 2015 gir ikke økt norsk matproduksjon

Fylkeslederne støtter fullt opp om at Norsk Bonde- og Småbrukarlag brøt forhandlingene om årets jordbruksavtale. Forhandlingsutvalget og styreleder gjorde en god jobb både i forhandlingene og i håndteringen av bruddet. Avtalen som er fremforhandlet bryter med Stortingets målsetting for norsk jordbruk. Norsk Bonde- og Småbrukarlag er enige med Stortingsflertallet som har sagt at reell økt selvforsyning er avhengig av at økt matproduksjon skal være med grunnlag i norske ressurser. Norsk Bonde- og Småbrukarlag vil på dette grunnlaget arbeide for økt matproduksjon på alle jordbruksarealer i hele landet.

Med den inngåtte avtalen vil man ikke oppnå en reell økning i norsk matproduksjon. De viktigste virkemidlene for å gi reell økt matsikkerhet i Norge er å styrke lønnsomheten i kornproduksjonen samt å stimulere til drift på både store, mellomstore og små gårdsbruk i henhold til det ressursgrunnlaget som gården har tilgang på. Bøndene vil sakke akterut i inntekt i forhold til andre grupper med denne avtalen.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag mener virkningene av avtalen mellom Bondelaget og staten blir fortsatt økt brukt av av kraftfor og importerte innsatsfaktorer i norsk matproduksjon, økte klimautslipp i form av økt transport av for og gjødsel til arealer som ligger langt unna gården og bruk av sprøytemidler som en følge av intensiv drift, gjengroing av marginale arealer og reduksjon av biologisk mangfold. Det er et paradoks at året etter at FN markerte året for familielandbruket og samme år som FN markerer året for jordvern, så skal det norske Stortinget vedta en jordbruksavtale som stimulerer til en å undergrave et jordbruk som FN ser på som en betingelse for å redusere sult og fattigdom i verden.

Selv om Norges Bondelag har valgt å underskrive en jordbruksavtale med lav ramme og ingen reversering av negative strukturgrep fra 2014 så fritar ikke det Stortinget fra ansvaret for norsk matsikkerhet. Fylkeslederne i Norsk Bonde- og Småbrukarlag henstiller til Stortinget om å ta dette ansvaret og sørge for at jordbruket får tilstrekkelig med midler og at disse brukes slik at vi får en reell økning av norsk matproduksjon på norske ressurser over hele landet.


Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Innkalling til Landsmøtet
(innkalling-til-landsmotet.pdf, 37kB)

/share/mime/48/pdf.png Kjøreplan Landsmøtet
(kjoreplan-landsmotet-9-10-november-2019.pdf, 80kB)

/share/mime/48/pdf.png Landsmøtehefte
(landsmotehefte-2019-2210-.pdf, 727kB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2019
(moteplan-nbs-2019.pdf, 96kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as