Kvotedrøftinger for 2019

Tines forslag til forholdstall for kumelk for 2019 ble etter dagens kvotemøte fastsatt til 0,98 med støtte fra Bondelaget og Bonde- og Småbrukarlaget. Forholdstallet for geitemelk ble fastsatt til 0,94 i 2019, som foreslått av Tine og støttet av Bondelaget. Bonde- og Småbrukarlaget ba om et forholdstall på 0,96.

Kvotedrøftinger for kumelk:

Tine redegjorde for leveransene av kumelk hittil i år sammenlignet med i fjor, samt progn­os­ene for innveid melkemengde og behov i 2019. Tine viste til sitt innspill til kvotedrøftingene, og til at innveiingen av melk i 2018 ligger an til å bli 1 521 mill. liter. Dette er høyere enn prognosen i august, og skyldes høyere avdrått som følge av økt kraftfôrbruk og god grovfôrkvalitet, samt lavere slakting enn forventet. Aktørenes kommersielle behov for 2018 er anslått til 1 503 mill. liter. Dette har medført oppbygging av lager, spesielt av ost, og økte kostnader til markedsregulering.

Tine viste videre til de siste prognosene som anslår at det i 2019 kan forventes et mottak av kumelk på om lag 1 508 mill. liter gitt et forholdstall på 1,00. Aktørene har meldt inn et kommersielt behov på 1 485 mill. liter.

Tine anbefaler også en videreføring av ordningen med tilbakeholdelse av solgt grunnkvote. Dette avgjøres av partene i jordbruksoppgjøret 2019.  Med bakgrunn i overnevnte anbefalte Tine at forholdstallet for disponibel kvote i 2019 settes til 0,98. Forholdstallet for grunnkvote beholdes på 1,00. Kvotetaket for kumelk settes til 900 000 liter.

Kvotedrøftinger for geitmelk:

Tine redegjorde for markedssituasjonen i inneværende år og prognosene for behov i 2019. I Tines innspill går det fram at forventet melkeinngang inneværende år er 19,9 mill. liter. Det er angitt et kommersielt behov på 16,5 mill. liter. Sammen med et fall i etterspørselen etter brune oster som ikke ble kompensert av økning i andre produkter, medførte dette en betydelig lageroppbygging. For 2019 er det prognosert en melkeleveranse på 19,7 mill. liter geitemelk. Det kommersielle behovet er anslått til 14,8 mill. liter. Den ikke-kommersielle anvendelsen er prognosert til 4,2 mill. liter geitemelk i 2019.

Tine anbefalte at forholdstallet for disponibel kvote for geitemelk reduseres til 0,94, samtidig som kvote solgt gjennom den statlige ordningen fortsatt inndras.

Direktoratet orienterte om kjøp- og salgsrunden høsten 2018, inkludert oppkjøps­ordningen, og om bruken av geitemelk inn i prisutjevningsordningen for melk.

Norges Bondelag støttet anbefalingen om et forholdstall for disponibel kvote for geitemelk på 0,94 for 2019, og henstilte samtidig Tine om å arbeide hardt for å øke den kommersielle anvendelsen av geitemelk. Norsk Bonde- og Småbrukarlag anbefalte å opprettholde dagens forholdstall på 0,96. Landbruks- og matdepartementet støttet Tines innspill til kvotedrøftingene for geitemelk.

Med bakgrunn i overnevnte fastsatte Landbruks- og matdepartementet forholdstallet for disponibel kvote for geitemelk til 0,94 i 2019, som foreslått av Tine og støttet av Norges Bondelag. Forholdstallet for grunnkvote beholdes på 1,00. Kvotetaket beholdes på 900 000 liter geitemelk.


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Utviklet av Imaker as