Kvotedrøftinger for kvoteåret 2018

Landbruks- og matdepartementet har gjennomført kvotedrøftinger med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. På bakgrunn av dette har forholdstallet for disponibel kvote for kumelk blitt fastsatt til 0,98 og forholdstallet for disponibel kvote for geitemelk til 0,96 for kvoteåret 2018.

Basert på markedsregulators redegjørelse om prognoser for leveranse og forbruk i 2018 mente Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag at en videreføring av forholdstallet ville gi en tilstrekkelig tilgang på melk. Faglagene understreket videre behovet for en ny vurdering av situasjonen halvveis i 2018.

Landbruks- og matdepartementet fastsette i tråd med faglagenes anbefaling forholdstallet for disponibel kvote for kumelk til 0,98 for 2018. Forholdstallet for grunnkvote beholdes på 1,00. Kvotetaket beholdes på 900 000 liter kumelk. LMD vil vurdere å innkalle markedsregulator og faglagene til et møte om markedssituasjonen for melk i løpet av første halvår 2018.

Likedan ble forholdstallet for disponibel kvote for geitemelk fastsatt til 0,96 i 2018. Forholdstallet for grunnkvote beholdes på 1,00. Kvotetaket beholdes på 900 000 liter geitemelk.

 

 

 


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Utviklet av Imaker as