Behov for ny politikk!

På landsmøtet til Norsk Bonde- og Småbrukarlag fokuserte leder Merete Furuberg på politikkutvikling og behovet for en ny politikk i forhold til den blå-blå regjeringen som hovedoppgave i det kommende året.

- Norsk Bonde- og Småbrukarlag skal gå foran i å finne de gode løsningene for at jordbruket i Norge skal komme ut av den situasjonen vi er i i dag. Dagens førende jordbrukspolitikk bringer oss i feil retning: Vi får færre bønder og mindre matjord i drift. Import av mat og fôrråvarer øker. Norge gror igjen. Det er behov for å skape en ny og bedre jordbrukspolitikk, var et av hovedbudskapene i lederens tale til landsmøtet.

- Jordbrukspolitikken skal stimulere til økt bruk av jord og bedre agronomi - og til økt bruk av tilgjengelige beitearealer. NBS skal utvikle en jordbrukspolitikk der man har kontroll med produksjonsmåte og produksjonsmengde. Jordbrukspolitikkens virkemidler må stemme overens med målene; høyest mulig selvforsyning, matmangfold og mat med god kvalitet - og et jordbrukslandskap som opererer i samspill med tilliggende næringsliv, sier Furuberg

Et flertall i Næringskomiteen uttalte ved behandling av Jordbruksmeldingen:
«Inntektsnivået i jordbruket varierer betydelig mellom bruk, men er gjennomgående lavt»

- Hva vil dere politikere gjøre for å rette opp denne skjevheten, var et av Furubergs spørsmål til politikerne på landsmøtet.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag vil prioritere å jevne ut inntektene mellom ulike bruksstørrelser, produksjoner og landsdeler. Økning av råvarepris og budsjettmidler vil være helt sentralt for å oppnå dette.

Under jordbruksforhandlingene i 2014 ble mange tak og intervaller i budsjettvirkemidlene fjernet. Norsk Bonde- og Småbrukarlag vil arbeide for at budsjettmidlene i sterkere grad skal brukes til inntektsutjevning. For å nå dette målet må jordbruket både ha kronemessige like tillegg som andre grupper, samt tillegg som reduserer inntektsgapet.

Økte priser alene bidrar ikke til å minske inntektsforskjellene mellom mindre og større bruk, tvert imot vil et ensidig fokus på økte priser øke forskjellene i favør av de store. Derimot gir prisøkninger muligheter for omprioritering av budsjettmidler som kan målrettes til intern utjevning og andre politiske målsettinger.

Furubergs klare melding når det gjelder rovvilt var: «Vi kommer fortsatt til å kjempe for beiteretten og beitebruk og for fortsatt miljøvennlig matproduksjon. Vi gir oss ikke!»

For meir info:
Merete Furuberg 90163092
John Petter Løvstad 45025212

/share/mime/48/pdf.png Landsmøtetalen til Merete Furuberg
(meretes-landsmotetale.pdf, 269kB)


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as