Et driftsvansketilskudd løser utfordringer

Norsk Bonde- og Småbrukarlag registrerer at regjeringen i jordbruksmeldingen advarer mot innføring av nye tilskudd som skal virke utjevnende på inntektsmulighetene i jordbruket. Norsk Bonde- og Småbrukarlag er sjølsagt ikke enig i en slik konklusjon.

Med en målsetting om en høgest mulig produksjon av mat i Norge må det føres en jordbrukspolitikk med virkemidler som sikrer at jordbruksarealet drives videre.

Noen områder av landet har en særlig negativ og bekymringsfull utvikling for jordbruket. Det gjelder spesielt Telemark, Agderfylkene, Hordaland, Sogn og Fjordane og Nord-Norge. Dette er i første rekke fylker med grasproduksjon og husdyrhold. Jordbruksarealene i disse områdene er ofte bratte og med dårlig arrondering og i tillegg er jordskiftene gjennomgående små.
Det er imidlertid ikke bare disse områdene som har jordbruksarealer med vanskelige driftsforhold. Også en betydelig del av kornproduksjonen på Østlandet og andre steder skjer på skifter med en størrelse som gjør at disse er i faresonen for å bli tatt ut av drift. Når en ser nærmere på hvordan økonomien i kornproduksjonen påvirkes av dårlig arrondering, små skifter osv. viser det seg at det også denne produksjonen har sterk sammenheng mellom skiftestørrelse og arbeidsforbruk pr. daa. Et tilskudd som kompenserer for driftsulempen ved å drive disse arealene kan bidra til å sikre videre drift.
Innføring av et driftsvansketilskudd for å opprettholde drift på de mest vanskeligstilte arealene over hele landet er viktig i et land med svært begrensede arealressurser. Gjengroing vil gjøre det kostbart å gjenopprette arealene til dyrkingsformål på et seinere tidspunkt. Et driftsvansketilskudd med en klar miljøprofil vil ha en positiv innvirkning på jordbrukets flerfunksjonelle rolle i det totale kulturlandskapsbildet. Ny digital kartteknologi gjør det mulig å utforme et tilskudd som tar hensyn til hellingsgrad, arrondering og skiftestørrelse.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag har allerede i flere år foreslått å innføre et tilskudd til brattlendte og/eller tungdrevne arealer og lyktes til slutt med å få Norges Bondelag med på et slikt krav i jordbruksforhandlingene. Ved Stortingets behandling av jordbruksoppgjøret 2016 støttet Sp, SV og MDG et slikt forslag.

Et driftsvansketilskudd må finansieres delvis med friske budsjettmidler og ved en omprioritering av midler fra andre ordninger.

Merete Furuberg

Leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag


Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Innkalling til Landsmøtet
(innkalling-til-landsmotet.pdf, 37kB)

/share/mime/48/pdf.png Kjøreplan Landsmøtet
(kjoreplan-landsmotet-9-10-november-2019.pdf, 80kB)

/share/mime/48/pdf.png Landsmøtehefte
(landsmotehefte-2019-2210-.pdf, 727kB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2019
(moteplan-nbs-2019.pdf, 96kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as