Høring i Næringskomiteen om statsbudsjettet

Leder Merete Furuberg og generalsekretær Olaf Godli deltok i går på høring i næringskomiteen om statsbudsjettet 2014.

Under høringen trakk Furuberg fram at usikkerheten omkring landbrukspolitikken er stor.

- Utfallet av de forestående artikkel- 19 forhandlingene med EU, ny stortingsmelding, ulike lovendringsforslag og utfallet av framtidige jordbruksoppgjør bidrar til at mange bønder ser med usikkerhet på framtida. I likhet med aktører i alle andre næringer, er bønder avhengige av gode, langsiktige rammebetingelser for å kunne foreta investeringer for å øke norsk matproduksjon, slik det er flertall for på Stortinget, innledet Furuberg.

Beløpsgrense for mva-registrering:

- Med forslaget om å tredoble grensen for mva-registrering heves terskelen for å etablere seg og investere i norsk næringsliv. Forslaget betyr en tredobling av arbeidstid og inntekter før merverdiavgiften på investeringer blir refundert. Dermed øker kapitalbehovet med 25 prosent. Dette er ikke tråd med regjeringens uttalte mål om økt verdiskaping fra et robust og mangfoldig næringsliv. Svært mange gårdsbruk, særlig innenfor sauehold og kornproduksjon vil med dette forslaget komme under grensen for mva-registrering. Norsk Bonde- og Småbrukarlag ber derfor Næringskomiteen om å bidra til at beløpsgrensen for mva- registrering beholdes på dagens nivå, fortsatte Furuberg

Forskning:

- Regjeringen legger opp til å kutte 18,7 millioner kroner til forskning og innovasjon i landbruket. Skal man bringe en næring opp og fram er satsing på forskning og innovasjon et avgjørende verktøy. Landbruket vil bli stadig viktigere i årene framover, av hensyn til behovet for økt matproduksjon, som det er tverrpolitisk flertall for på Stortinget, og for å bidra til å øke produksjonen av fornybar energi. Med tanke på disse utfordringene, og mulighetene for å øke verdiskapingen i norsk landbruk, er det et feil signal å kutte i forskningsmidlene til landbruket. Norsk Bonde- og Småbrukarlag ber Næringskomiteen om å bidra til at forskningsmidlene til landbruket økes sett i forhold til dagens nivå.