Liberalisering – fordekt forenkling

Regjeringen har i dag lagt fram sin melding om behovet for endringer i jordbrukspolitikken. Meldingen kjennetegnes ved mange forslag til såkalte forenklinger i virkemidlene over jordbruksavtalen, som f. eks. liberalisering av markedsordningene, fjerning av målet om 15 prosent forbruk og produksjon av økologisk mat innen 2020.

Jordbruksoppgjøret fra 2014 og de to etterfølgende årene danner et viktig bakteppe for den meldingen som landbruks- og matministeren har lagt fram i dag. De prinsipielle endringene som ble gjennomført i 2014 med støtte fra Venstre og KrF satte i gang en utvikling som forslagene i den framlagte meldinga vil forsterke.

- Regjeringens generelle målsetting om å liberalisere jordbrukspolitikken kommer best til syne i alle forslagene som omhandler endringer i markedsreguleringene, sier fungerende leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Arne Lofthus. Endringene bidrar til å redusere det bondeeide landbrukssamvirkets rolle med å balansere tilbud og etterspørsel i jordbrukssektoren, øke sentraliseringen av mjølkeproduksjonen samt øke usikkerheten for produsenter av korn, svinekjøtt, egg. Det er summen av alle disse enkeltforslagene som vil føre til betydelige endringer i jordbruket, sier Lofthus.

- Jeg er svært overrasket over at denne regjeringen kommer med forslag om å overføre ansvaret for markedsregulering fra private aktører som kjenner markedet til et statlig direktorat som mangler denne markedsnærheten og som i tillegg ikke besitter det operative apparatet som trengs for å gjennomføre reguleringen, sier Arne Lofthus.
Konkret foreslår regjeringen bl.a. å:

• Redusere antall produksjons- og omsetningsregioner for kumjølk til 10 regioner
• Fjerne markedsordningen for epler og poteter
• Overføre markedsreguleringsansvaret for korn og egg til Landbruksdirektoratet
• Avvikle markedsbalanseringen for geitmjølk
• Avvikle målprisen for svinekjøtt
• Avvikle tilskudd til avløsning ved ferie og fritid
• Avvikle ordningen med tidligpensjon i jordbruket
• Avvikle tilskudd til fruktlager.

- Jeg har store forventinger til at et flertall på Stortinget vil utforme en politikk som vil sikre et landbruk over hele landet og en bærekraftig utnytting av norske jordbruksarealer. Det er behov for en annen landbrukspolitikk enn det denne regjeringa legger opp til, avslutte