Ønsker ikke import

I en høringsuttalelse går Norsk Bonde- og Småbrukarlag imot import av planter og formeringsmateriale av eple og pære.

Mattilsynet fikk høsten 2012 i oppdrag av Landbruks- og matdepartementet (LMD) å utarbeide et forslag til en dispensasjonsordning for import av eple- og pæretrær. En slik ordning ble etablert i januar 2013. Departementet har nå gitt Mattilsynet i oppdrag å utforme forslag til regelverk som åpner for en permanent import av plantemateriale av kjernefrukt også fra land der det er påvist pærebrann.

Norge har i lang tid hatt strenge bestemmelser for import av kjernefrukt, dvs. eple- og pæretrær, da det har vært forbud mot import av vertplanter for pærebrann fra land der denne skadegjøreren forekommer. De fleste av de landene som det er naturlig å importere slike planter fra, har pærebrann, og i praksis har import derfor foregått i meget liten skala. Inntil for få år siden har dessuten etterspørselen av dette plantematerialet i stor grad vært godt dekket av norske planteprodusenter, slik at spørsmålet om mer liberale importbestemmelser har vært noe mindre aktuelt. Nye sorter har det vært mulig å få inn gjennom en karanteneordning, selv om dette har vært en tidkrevende ordning.

Leder i Hagebruksutvalget i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Øystein Pugerud, sier følgende om begrunnelsen for å gå imot import:

- Selv om en legger opp til strenge kontrollrutiner på importmaterialet, vil det før eller senere komme med nye planteskadegjørere som kan skape store problemer for fruktdyrkingen. På 80- tallet ble det åpnet for en suppleringsimport av eplegrunnstammer. Med den importen kom det med eplebladgallmygg, et insekt som vi ikke hadde i Norge. Etter et storstilt sprøyteprogram for å utrydde dette insektet, gav en etter 10 år opp, og insektet er nå et stort problem i nye plantefelt i Hardanger. Bioforsk, Mattilsynet og Vitenskapskomiteen har gjennom hele prosessen frarådet å åpne for import. Norsk Bonde- og Småbrukarlag går derfor imot at det skal bli permanent tilgang til import av eple og pære- plantemateriale på grunn av plantesikkerhet. Det bør også settes en sluttdato på dagens dispensasjonsordning som næringen kan innrette seg etter.

Hele høringsuttalelsen kan du lese her.


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as