Foto: wikipedia

Vil ikke fjerne konsesjonsloven

Norsk Bonde- og Småbrukarlag går mot regjeringens forslag om å oppheve konsesjonsloven.

I høringssvaret legger Norsk Bonde- og Småbrukarlag vekt på følgende elementer:

• NBS mener at det er i samfunnets overordnede interesse å legge til rette for fortsatt familielandbruk, basert på personlig eierskap til arealene.
• NBS mener at boplikten fortsatt skal bestå, da undersøkelser viser at boplikten medfører økt bosetting i bygdene og økt verdiskaping.
• NBS mener priskontrollen fortsatt skal bestå, dette bidrar til at unge mennesker kan komme inn i næringa samtidig som det bidrar til lavere konfliktnivå ved overdragelser innen familien.
• NBS mener at skattefritak ved salg av landbrukseiendommer bør innføres som virkemiddel.
• NBS mener at konsesjonslovens bestemmelser er et viktig styringsredskap for å sikre driftsmessige gode løsninger (arrondering, transportavstander etc.)
• Dersom hensikten er større verdiskaping gjennom økt frihet til å utnytte gårdens ressurser, kan det oppnås ved tilpasninger i andre lover som plan- og bygningsloven, friluftsloven, naturmangfoldsloven etc.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag viser også til at det er et svært stort engasjement rundt høringen og at et usedvanlig høyt antall kommuner har ytret seg. Det overveiende flertall av høringsuttalelsene går mot regjeringens forslag. Vi håper høringssvarene blir vektlagt når Landbruks- og matdepartementet skal utforme sine forslag til Stortinget.

Hele høringsbrevet kan du lese her.

For mer informasjon:
Olaf Godli                24 14 89 53
John Petter Løvstad  45 02 52 12


Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Innkalling til Landsmøtet
(innkalling-til-landsmotet.pdf, 37kB)

/share/mime/48/pdf.png Kjøreplan Landsmøtet
(kjoreplan-landsmotet-9-10-november-2019.pdf, 80kB)

/share/mime/48/pdf.png Landsmøtehefte
(landsmotehefte-2019-2210-.pdf, 727kB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2019
(moteplan-nbs-2019.pdf, 96kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as