Møte i klima- og miljødepartementet om rovvilt

NBS og en rekke organisasjoner var i dag i møte med klima- og miljøminister Ola Elvestuen

Organisasjonene møttes først hos Norsk Bonde- og Småbrukarlag for å forberede hvilke temaer som skulle tas opp.

Saker som ble tatt opp:
1) Regulering av ulvebestanden inne i ulvesona - Forholdet mellom sonen som reservat og Stortingets bestandsmål, Hensikten med bestandsmål i sona Bestandsestimat/ -overvåking Bruk av ferske tall ved avgjørelser – (Norskog/Norges Skogeierforbund)
2) Mer effektiv jervejakt – (Norges Jeger- og Fiskerforbund)
3) Regional rovviltforvaltning – varslet revisjon og regionreformen – (Norges Bondelag)
4) Kongeørn – (Norske Reindriftssamers Landsforbund)
5) Kontaktutvalget for rovviltforvaltning – (Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk)
6) Post 73, midler til forebyggende og konfliktdempende tiltak må økes – (Norsk bonde- og småbrukarlag/Norsk Sau og Geit)
7) Kompensasjonsordning for tapte utmarksinntekter – (Norskog/Norges Skogeierforbund)

8) Gentesting av ulv

9)Forvaltningsplan region 6

De som deltok:

Norges Bondelag: Einar Frogner, Finn Erlend Ødegård

Norsk Bonde- og Småbrukarlag: Merete Furuberg, John Petter Løvstad

Norges Skogereierforbund: Nils Bøhn og Hans Asbjørn Sørli

Norskog: Arne Rørå og Benthe Løvenskiold

Norges Jeger- og Fiskeforbund: Siri Parman og Espen Søilen

Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk: Åsmund Ystad og Nils Solberg

Norske Reindriftssamers Landsforbund: Inge Even Danielsen


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as