NBS ber LMD gi dispensasjon!

AVLINGSSVIKT –FORESLÅR TILTAK !

I brev til Landbruks- og matminister  Jon Georg Dale foreslår Norsk Bonde-og Småbrukarlag, at de bønder som har sådd korn og som kan dokumentere total eller tilnærmet total avlingssvikt, må få en generell dispensasjon slik at de kan så raigras.  Dispensasjonen må sikre  disse bøndene det de skulle hatt i  produksjonstilskudd som kornprodusenter.

Landbrukskontoret må "godkjenne" avlingssvikten, slik at det ikke blir noen diskusjon om dette i ettertid.
Dette tiltaket gir bonden forutsigbarhet, og ved at det kan sås raigras, vil det utgjøre et viktig bidrag mot grovformangel, sier leder Merete Furuberg.

Inntektene bonden får ved salg av raigras, må IKKE gå til fratrekk fra avlingsskade erstatningen, men være en bonus til bonden, som han/hun kan bruke til å dekke opp sin egenandel på 30%. Bonden bærer også hele risiko ved å så raigras, og dette representerer ikke noen kostnad for staten. Denne forutsetningen er svært viktig for vårt forslag, understreker Furuberg.

Store deler av Østlandet opplever den verste tørken på flere tiår. Hvor store skadene vil bli er det for tidlig å si, men for mange kornprodusenter er det fare for at hele eller store deler av avlingen kan gå tapt. Været de neste ukene vil være avgjørende. Når det gjelder grasavlingene er det for tidlig å trekke noen konklusjon, men det er grunn til å frykte formangel. Førsteslåtten over Østlandet utgjør om lag 50% av normalen. Det er behov for strakstiltak, slik at en kan ligge i forkant, dersom tørken vedvarer, sier Furuberg.

Hver enkelt bonde kan søke om dispensasjon, men siden situasjonen nå har rammet svært mange bønder mener vi en generell dispensasjon er å foretrekke, både for bøndene men også for forvaltningen.
Vi er kjent med at det er gitt slik dispensasjon tidligere og håper derfor på handlekraft fra Landbruks- og matdepartementet avslutter Furuberg.

For mer info:
Merete Furuberg 90163092
Olaf Godli 97546142
John Petter Løvstad 45025212


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as