Kontaktutvalget for rovviltforvaltningen krever økte FKT-midler

Kontaktutvalget for rovviltforvaltningen ble opprettet i 2005. Utvalget består av 15 organisasjoner med bl.a. Naturvernforbundet, WWF, Skogeierfforbundet, Bondelaget, Norsk Sau og Geit, Norsk Bonde- og Småbrukarlag(NBS). Utvalget skal gi råd til Klima og miljødepartementet i rovviltspørsmål. Her kan du lese uttalelsen fra kontaktutvalget:

Kontaktutvalget for rovviltforvaltning mener forebyggende og konfliktdempende tiltak skal bidra til at beitedyr ikke går tapt samtidig som rovdyrene bevares. I tillegg skal midlene bidra til økt livskvalitet og økt kunnskap om å kunne leve med rovdyr.

Det er spesielt tiltak som bidrar til å skille beitedyr og tamrein fra rovvilt i tid og rom som fører til redusert rovdyrtap. Kontaktutvalget mener det er gledelig at erstatningsoppgjøret for sau drept av rovvilt viser en nedgang i antall sau omsøkt som rovdyrdrept. Samtidig registrerer kontaktutvalget at bruken av utmarksbeite har gått ned i de mest rovdyrtette områdene.

Midler til beitetiltak, omstilling og andre forebyggende og konfliktdempende tiltak dekkes av kapitel 1420, post 73, Forebyggende og konfliktdempende tiltak (FKT-tiltak), under Klima- og miljødepartementets budsjettproposisjon. Kontaktutvalget viser til at denne budsjettposten er redusert fra 80,5 millioner kroner i 2009 til 70 millioner kroner i 2016. Samtidig er det kommet til nye oppgaver som belastes samme budsjettpost. Dette betyr at det er en reel nedgang for de tradisjonelle FKT-tiltakene.

Beiterapporten fra NIBIO (NIBIO RAPPPORT, VOL. 2, NR.63, 2016) viser at det i 2014 ble søkt om 109 mill til FKT-tiltak hvor 30 mill ble innvilget. Dette er en nedgang på 22 % i forhold til 2008, hvor det ble innvilget 39 mill til FKT-tiltak.

Kontaktutvalget mener det er behov for mer forskning på forebyggende tiltak som gir god effekt.

Kontaktutvalg for rovviltforvaltning ber Klima- og miljødepartementet om at FKT-midlene økes i revidert nasjonalbudsjett. En økning av midler vil bidra til å redusere rovviltkonflikten, noe Kontaktutvalg for rovviltforvaltning mener er helt nødvendig.


Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 3
(nr-5-side-3.pdf, 405kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 4
(nr-5-side-4.pdf, 514kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 7
(nr-5-side-7.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 38
(nr-5-side-38.pdf, 755kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 39
(nr-5-side-39.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png NBS krav ved jordbruksforhandlingene 2019
(nbs-krav-2019-2504-endelig-versjon.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Kravdokument til jordbruksforhandlingene fra NBS og NB 2019
(jordbrukets-krav-2019.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Jordbruksoppgjøret 2019 - sluttprotokoll
(jordbruksoppgjoret-2019-sluttprotokoll.pdf, 5MB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan 2019
(moteplan-2019.pdf, 96kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as