NOK ET NEDERLAG FOR REGJERINGEN I ROVVILTPOLITIKKEN

Regjeringens forslag om endring av Naturmangfoldloven led nederlag i Stortinget. Flertallet bestående av Ap, KrF, Sp, H og FrP går mot regjeringens forslag til endring av Naturmangfoldloven. Regjeringen instrueres til å endre rovviltforskriften slik at det kan felles flere ulv.

– Det er svært positivt at Stortinget har pålagt Helgesen å legge inn hensyn til blant annet distriktspolitikken, jakt og sosioøkonomiske forhold i forskriften, sier Merete Furuberg, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Dagens forskrift for lisensjakt for ulv gjelder bare ut fra hensynet til bufe og tamrein. Flertallet i Stortinget pålegger også Helgesen å legge hensynet til allmenne samfunnshensyn inn i forskriftens bestemmelse om lisensjakt. Naturmangfoldlovens paragraf 18c åpner for jakt av allmenne hensyn, men regjeringen har hittil avist lisensjakt ut fra paragrafen.
– Når 18c tas inn i rovviltforskriften, må det bli skutt flere ulv. Stortinget sikrer et vesentlig større uttak av ulv enn det som følger av den snevre fortolkningen av lovverket som regjeringen har gått inn for, stadfester Merete Furuberg.
Statsråden pålegges også å legge flertallsmerknader om tolkning av Naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen til grunn for videre forvaltning.


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as