Oppland Bonde- og Småbrukarlag

Da landbruksministeren kom til Kjønnås

At en landbruksminister fra Frp skulle besøke et småbruk i Gudbrandsdalen på sin signingsferd, kan vi takke Therese Rudi for. Hun inviterte Jon Georg Dale til hjemgården sin da han tidligere i vinter besøkte NBS sine kontorer i Oslo. På Kjønnås ble ministeren presentert for rovvilutfordringene, jordvern, rekruttering, bruk av areal og viktigheten av mangfold og ulike bruksstørrelser. 

Therese Rudi er odelsjente på småbruket Kjønnås i Ringebu. Foreldrene kjøpte bruket i 2004 og hos Therese våknet interessen for gårdsbruk i 17. års-alderen. Siden har hun tatt utdanning med sikte på å ta over bruket. Therese mener at formell kompetanse er en fordel for rekruttering til landbruksyrket, men den nye statsråden er ikke like overbevist. Han påpekte likevel at konklusjonen ikke var gjort i spørsmålet om krav til formell kompetanse. Det ble også orientert om voksenagronomutdanningen som er blitt en innertier i Oppland med lange ventelister. Et klart signal om at kunnskap og utdanning innen agronomi og gårdsbruk er ønsket av brukerne selv. 

Færre og større bruk for framtida.

Landbruksministeren følger opp sin forgjenger ved å love større og færre bruk, men mente likevel det ville være mangfold og satsing på lokalmat. Dette fikk motbør av fylkesleder Terje Holen i OBS, som også var tilstede på Kjønnås. Therese Rudi vil heller ikke drive gården på dugnad, men vil at alle småbrukene, som det er mange av i Gudbrandsdalen og resten av landet, skal ha et utkomme og være en del av den nasjonale matproduksjonen. Terje Holen påpekte at omgjøringen av tilskudd fra de små til de store, vil føre til en radering av små og mellomstore bruk hvor nasjonale ressurser blir erstattet av importerte. En politikk som støtter opp under investeringer og tilskudd desto større og mer mekanisert et gårdsbruk blir, vil få konsekvenser for arealbruken, klimaet, miljøet og ikke minst gjøre norsk landbruk gjeldsbelastet og mer sårbart for endringer og ytre påvirkninger.

Vi vil bestemme over rovdyruttak kommunalt

Ordfører i Ringebu, Arne Fossmo, orienterte statsråden om de store utfordringene rovdyr påfører beitenæringa og ønske om  lokal bestemmelsesrett over uttak. Statsråden sa seg enig i at sau og rovdyr ikke kunne leve side om side og at utmarka må benyttes til beite for sau og for å holde kulturlandskapet i hevd.

Uttak jerv

Lisenskvota på jerv i Oppland er satt til 21 jerv i vinter. Det er pr. nå tatt ut 5 jerv og snaue 14 dager gjenstår av jakta. Det betyr at over 1 jerv må tas ut pr. dag. Assisterende fylkesmann, Eli Blakstad, tok opp ønsket fra Oppland om at SNO må settes inn for å lykkes med måloppnåelsen. Dette må statsråden ta opp med sin kollega i Klima- og miljødepartementet, var signalet fra flere av de frammøtte. 

E6, matjord og flomvern

Statsråden fikk også orientering om den intense debatten rundt nye E6 i Ringebu. Lokale politikere og landbruksnæring vil ha nye E6 ut mot Lågen for å sikre mest mulig matjord og bruke veien som flomsikringstiltak. Her ble han utfordret til å ta saken opp med sin kollega Kjetil Solvik-Olsen.

Løsdriftskravet i 2024

To av 3 melkebruk i Gudbrandsdalen kan bli borte ved overgang til løsdrift og melkerobot. Det er alvorlig. Derfor orienterte Terje Holen om konsekvensene ved både inversteringstøtte og tilskudd for store utvidelser og kravet om løsdrift. Statsråden svarte at han så utfordringene og at han fortsatt var i tankeboksen angående løsdriftskravet.

Statsråden hilste på villsauen på Kjønnås, fikk servert lokal mat fra bruket og andre lokale produsenter. Han ble overrakt et villsauskinn av Therese Rudi og en jubileumst-skjorte fra OBS

 Fylkesleder i OBS Terje Holen overrekker gave til landbruksministeren

 


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as