Oppland Bonde- og Småbrukarlag

Lederskifte i Oppland Bonde- og Småbrukarlag

Terje Holen og Svenn Arne Lie Foto: Annette Jørstad

Felleskonferanse og fylkesårsmøte

11. og 12. mars avviklet Oppland, Buskerud og Hedmark felleskonferanse og separate åremøter på hotel Høsbjør i Ringsaker. Svenn Arne Lie tok over ledervervet i Oppland etter Terje Holen. Se uttalelser, bilder og valgresultat for øvrig styre i Oppland.

Leder i Hedmark BS ønsket velkommen før innledende foredrag ved Stein Inge Wien fra Fylkesmannens landbruksavdeling i Hedmark,leder av Norsk Bonde- og Småbrukarlag Merete Furuberg. Harald Østby fra Mattilsynet. Deretter ble det korte innlegg fra Ivar Odnes - SP, Mirjam Engesfjord - V og Karin Andersen SV. H, Frp, AP og KRF var også invitert, men kunne ikke stille. Svenn Arne Lie ledet deretter paneldebatten mellom partiene og Merete Furuberg.

Etter lunsj fortalte bonde og jeger, Halvor Sveen om sine erfaringer med rovvilt i Rendalen. Per Fossheim, sentrale FKT-prosjektet, gikk gjennom endringer og konflikt i rovdyrdebatten. Jon Karlsen ogrieterte om Inn på tunet før Gjensidige avsluttet det åpne møtet om forsikringsavtalen mellom NBS og Gjensidige. 

Deretter foretok fellessamlingen behandling av innsendte forslag og uttalelser. Valgresultat Uttalelser

Stein Inge Wien orienterte om utviklinga innen jordbruket i Ringsaker kommunen:  700 daa korn er gått ut av produksjon i kommuen. Disse har gått over til gras. Det produkseres 5000 da frukt og bær. Økning i tonn slakt, stort sett på kraftfor. 6000 tonn i økning på 4 år. 19 % økning fra 2009-2015 på kjøtt mot 5,6%  nasjonalt. Økningen er et resultat av sentralisering som igjen skaper utfordringer i utkanten. Produksjonen siger mot arealer med bedre arrondering. Mjølk stabilt, men sliter med å få investeringer på mellomstore bruk. Betenkelig at flere bruk løsrives fra ressursgrunnlaget. Det har vært en voldsom vekst på ammeku. Økning i egg på 12 %. Rekanalisering har vært kult og tøft i Ringsaker, men slik er det ikke overalt. Mange driver for store produksjoner. Dette har vært redningen i 40 år, men bonden ville fått mer ut av drifta og livet ved å redusere noe. Det må lønne seg å være god agronom framfor å tiltak gjennom enkle løsninger som bruk av kraftfor og flytting av produksjonene til jord med best arrondering. 

Leder av NBS, Merete Furuberg tok for seg den framlagte jordbruksmeldinga og arbeidet fram mot jordbruksforhandlingene. Signalene fra partiene tilsier at den ikke vil overleve etter stortingsbehandlinga 28. mars. Det er viktig å få alle partier til å gjøre det de sier. 

 

Harald Øverby, beredskapskoordinator regin øst i Mattilsynet redegjorde for kappløpet mot resistente bakterier. Hans konlusjon var at vi taper. Bakteriene jobber 24/7 mens vi forholder oss til vanlig arbeidstid og ressurser i både penger og personell. Smittebekjempelse har flyttet seg fra svenskegrensa i til fjøsdøra. Vil du ha smitte, så bær det inn. Vil du ikke, er det ikke så vanskelig, men du må ta og overholde forholdsregler. I f.eks Portugal er halvparten av befolkningen bærere av LA-MRSA, ett av flere ferieland hvor befolkningen er bærere. Vi må ta forholdsregler hver og en av oss etter at vi kommer hjem fra ferie. 

 

Halvor Sveen orienterte om hvordan det er og har vært å leve med ulv i nærområde. Utfordringene med å få fellingstillatelse og hvor viktig det er å dokumentere adferd, antall og skader selv. 

Både Buskerud og Hedmark BS fyller 100 år i 2017. Det ble derfor festmiddag på utsendinger og gjester lørdag kveld. OBS overrakte gave til begge fylkeslagene. 

Overrekkelse av gave til leder av Buskerud BS, Torgny Moen fra leder i Oppland BS, Terje Holen.

Beste beitekommune.

Prisen deles ut av de tre fylkeslagene, OBS, HBS og BBS. Årets pris gikk til Nord-Fron kommune i Oppland og ble overrakt av leder i HBS, Ståle Støen til ordfører Rune Støstad. Begrunnelsen for at Nord-Fron ble årets vinner, ligger i det arbeidet de gjør for beitenæringa. Støen trekte fram innsatsen som ordfører Rune Støstad har gjort for næringa i forbindelse med den turbulente situasjonen rundt ulveforliket på Stortinget.

- Vi er glade for denne prisen. Landbruket er en svært viktig næring, og det er viktig for Nord-Fron kommune å ha et godt samarbeid med næringa, sier Støstad.Det brukes mye tid, forteller han, både administrativt og politisk, på å legge til rette for og og få fram viktigheten av landbruket i vår region.Da er det selvfølgelig ekstra stas å bli verdsatt på denne måten, sier Støstad.Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as