Oppland Bonde- og Småbrukarlag

Må lykkes med uttak av 21 jerv i lisensjakta

Rovviltnemda har i møte vedtatt en jaktkvote på 21 jerv i lisensjakta i vinter. Det er helt nødvendig å lykkes for å få ned bestanden. OBS, OBL og OSG har derfor bedt om et møte med sittende og påtroppende nemdsledere for å diskutere tiltak framover. Sålang er det tatt ut 3 jerv.

Det har vært avholdt flere møter for å sette søkelyset på en bedre måloppnåelse for å få jervebestanden i Oppland ned på bestandsmål. Våren 2015 var det registrert 10 jerveynglinger som er 6 mer enn ynglemålet. Skadebildet viser at det er mer skader i beiteprioritert område, mens mange enkeltbrukere innenfor ynglesona har store belastende tap. 

Det er viktig at lisensjakta er regulerende i forhold til bestand registrert ettervinter og vår 2015, mens eventuelle hiuttak blir gjort for å regulere antall ynglinger registrert vår 2016. Hvis en da ikke lykkes med å fylle kvoten under jakta og hiuttak våren 2016 blir brukt som regulering av ikke oppnådd kvote 2015, vil bestanden øke år for år. Det er dette vi nå ser resultatet av og det er derfor nødvendig at miljømyndighetene settes inn for å lykkes gjennom lisensjakta. Oppnår en uttak av vedtatt kvote, kan en i beste fall, slippe hiuttak våren 2016. 

OBS, OBL og OSG var i møte med statssekretær Lunde i KLD den 5. november for å diskutere situasjonen og avklare nødvendige tiltak. Der ble det også foreslått fra næring og faglag at rovviltnemda i Oppland kunne være prøvefylke hvor nemda får ansvar hele året. Dette ble ikke avvist og vil bli tatt opp med rovviltnemda i region 3, Oppland. 

Det er også fra faglag og næring foreslått at møtet i tillegg skal diskutere uttak av familegrupper av gaupe utenfor ynglesona og samarbeidende tiltak for å lykkes med måloppnåelse i alle deler av rovviltforvaltningen. 


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as