Oppland Bonde- og Småbrukarlag

Nyttig dialog med Oppland AP på Klaape i Svatsum

Med klar tale fikk AP-representantene innblikk i mekanismene i landbrukspolitikken og hvorfor endringer skjer stikk i strid med det Stortingsflertallet ønsker og sier. 

5. mai møttes respresentanter fra Oppland AP og Oppland BS på gården hos Trond Klaape i Øvre Svatsum. En dag med nyttig dialog hvor begge parter hadde lovet hverandre å være ærlige. Møtet kom i stand etter samtaler mellom leder av OBS, Svenn Arne Lie og Stortingsrepresentant Tore Hagebakken. Fra AP møtte i tillegg til Hagebakken, Rigmor Aasrud, Hilde Kristin Holtesmo, ordfører i Gausdal, Hans Oddvar Høistad og partisekretær Jan Torkhagen. Fra OBS møtte i tillegg til Lie, Svein Løken, Kristian Ekre, fylkessekretær Annette Jørstad og vert og leder av Gausdal BS, Trond Klaape. 

Dagen startet med "biteti" og uformell samtale rundt stuebordet. Deretter orienterte Trond Klaape om gården, historien og overtakelsen. På Klaape er det idag sau og oppforing av okser. Han gikk gjennom sin visjon for gårdens videre drift og viktigheten av å drive gården slik at neste generasjon vil ta over. Han var opptatt av å bruke gårdens ressurser i mest mulig grad og mindre bruk av importerte fòrmidler. Han framhevet spesielt utmarksressursen på denne måten: "I utmarka ligger bonden og samfunnets gull"

Kristian Ekre driver gård med melkeku i Skåbu. I dag er det kun igjen 8 melkeprodusenter i Skåbu og 13 som driver med sau. Siste 10 år har det vært stor avgang av bønder og andre arbeidsplasser som igjen har fått negativ betydning for folketallet. Landbruket i Skåbu har alltid vært avhengig av mangesysleri, men når øvrige arbeidsplasser forsvinner og økonomien i landbruket svekkes, legger folk ned og flytter. Skal det opprettholdes et landbruk der jorda ligger spredt rundt som i Norge må virkemidlene tilpasses det arealet og de klimatiske forholdene som gjelder. Særlig utmarka og fjellbeite er viktig for bruk hvor det kun kan høstes en gang pr. sesong.

Svein Løken driver gård i Øyer med melkeku og driver besøksseter i Øyerfjellet om sommeren. Han jobber i tillegg som regnskapsfører. Han viste til utviklingen i inntekt mellom store og små bruk siste årene som klart viser at de største har fått en betydelig inntektsvekst, mens de små og mellomstore har stått stille. Samtidig har gjelda til de store økt betraktelig.

Til slutt gikk Svenn Arne Lie igjennom utviklingen av norsk landbruk. Hvor tilskuddsavhengig norske bønder har blitt. Hvordan politikken styrer utviklingen stikk i strid med det Stortinget ønsker og sier. Utviklingen mot ytelse og kilo har pågått under skiftende regjeringer. Dette jaget har ikke ført til større selvforsyning, men overproduksjon og lave priser. Import av billige fòrråvarer med høyt proteinnivå er og har vært løsningen for å kunne øke ytelse og vekt raskt. Investeringer har vært prioritert husdyrbygninger med økning i dyretall. Investeringer som staten har støttet gjennom innovasjonsmidler og innovasjonsstøtte. Ergo er jorda blitt mindre værd.

 

"Tollvernet er bondens tariffavtale" 

Det avtales stadig større mengder importerte kvoter med lav og ingen toll. Dette gjelderbåde råvarer, hel- og halvfabrikata. Dette legger stort press på økonomien for den norske bonden. Eneste virkemidlet for å motvirke dette for bonden, er å øke volumet. Skal jordbruket komme ut av fella, må det politiske endringer til. Det viktigste for politikerne og landbruket, for å kunne starte på en ny utforming av virkemidler, er å erkjenne den utviklingen som skjer og ønske å endre den. 

Trond Klaape, som var midt oppe i lamming under besøket, laget fantastisk mat av sau og rotgrønnsaker som ble inntatt rundt kjøkkenbordet. Etter mat ble det besøk i fjøset med nyfødte lam. Vi hilste på oksene og et par geiter. 

AP takket for møtet og uttrykte stor nytte av informasjonen og samtalene. Det ble enighet om å følge opp med nytt møte etter valget. 

Hilde Kristin Holtesmot, Rigmor Aasrud, Hans Oddvar Høistad
og Jan Torkhagen nyter god mat. 

Rigmor Aasrud tok flaskefòring av kopplam på strak arm.

Kjærlighet ved første blikk.

Svenn Arne Lie og Tore Hagebakken i samtale med NRK P1

Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as