Oppland Bonde- og Småbrukarlag

OBS støtter fullt ut NBS sin beslutning om å bryte årets jordbruksforhandlinger.

NBS valgte å bryte forhandlingene 15. mai mens BL skrev under avtale med staten etter at staten la fram revidert tilbud. Statens reviderte tilbud gir ikke rom for å snu de negative utviklingstrekkene som vil sørge for en ytterligere sentralisering av jordbruket. Den politiske retningen Regjeringen ønsker for det norske jordbruket, er vi grunnleggende uenig i, sier leder Merete Furuberg i pressemeldingen etter bruddet. OBS støtter fullt ut fohandlingsutvalgets beslutning og leder i OBS, Terje Holen, uttaler at årets avtale vil senke mulighetene for å øke norsk matforsyning på norske arealer.

Fra staten la fram sitt første tilbud ble det brukt lang tid for å undersøke alle muligheter for å komme fram til en løsning. Til slutt var det bare å konstatere at den økonomiske rammen er for liten og at avstanden mellom jordbrukets krav og statens tilbud ble for stor. NBS valgte derfor å bryte forhandlingene 15. mai mens BL valgte å forhandle videre. Det ble inngått avtale mellom BL og staten senere samme dag. Avtalen mellom staten og BL innebærer en ramme på 400 mill. Målprisøkning på 315 mill og en økt budsjettøkning på 45 mill. Det overføres 30 mill i ubrukte midler fra 2014 mens det beregnes en endret verdi av jordbruksfradraget på 10 mill. Dette gir grunnlag for en inntektsøkning på 3,3/4 prosent fra 2015 til 2016. Målprisøkningene vil få effekt fra 1.juli 1915 og gir en beregnet økning på 1,3/4 prosent og en ytterligere økning på 2 prosent i 2016. Selv om økningen i prosent ligger på linje med andre grupper er avstanden i kroner og øre fortsatt alt for stor.

Noen av de største endringene i årets avtale:

Tilskuddene øker med 0,3 prosent, noe som er langt under den generelle prisøkningen.

De opprinnelige kuttene i kulturlandskapstilskudd og innmarksbeite er fjernet, men tilskuddssummen går ned siden det er innregnet at mindre areal vil være i drift.

Satsene til beiting beholdes uendret men summen øker grunnet antagelse om flere dyr på beite.

Arealtilskuddet i sone 5,6 og 7 går opp med 17 kr. pr. daa. Arealtilskuddet til økologise grønnsaker, frukt og bær går opp med 275 kr. pr. dekar. 

Tilskuddet til råkordningen øker med 37,5 mill for å kompensere industrien for målprisøkninger.

Korn og oljevekster øker fra 0,08 til 0,10 øre pr. kg. For å kompensere denne prisøkningen av kraftfòr brukes det 70,2 mill i prisnedskriving på kraftfòret. Matkorn øker med 1 øre kg. 

Kvalitetstilskudd storfekjøtt øker med 30 øre pr. kg. 

Pristilskudd geitemelk øker med 10 øre pr. l. 

Distriktstilskuddet til kylling og kalkun i Agder og på vestlandet samt til egg i Trøndelag, fjernes, mens endel frukt og bær får en øking på 5 øre pr. kg gjennom distriktstilskudd. 

Driftstilskuddet for ku- og geitemelk øker med 1000 kr. pr. bruk, mens tilskuddene til avlsgris går ned med 220 kr og ned med 5 kr pr slaktegris.

Tilskuddet til unghest under 3 år blir fjerna, mens bevaringsverdige storferaser får 200 mer i tilskudd pr. dyr. 

Tilskuddet til sau over 1 år øker med 30 kr. pr. dyr.

Omlegging av lammetilskuddet gjennomføres.

Tilskudd til avløsning og ferie øker med 1 prosent.

Tilskuddet til fraktutjevning pelsdyrfòr fjernes. I gjennomsnitt innebærer det et kutt på 60 000 kr. pr. pelsdyrgård og vil gå sterkt ut over pelsdyrnæringa i distriktene. 

Kutt i landbrukets utviklingsfond på 4 mill. Renstestøtteordninga i SMIL kuttes med 20 mill mens det settes av 20 mill til rydding av utvalgte utsiktspunkt og veikanter.

Bedriftsretta midler til investeringer øker med 20 mill.


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as