Oppland Bonde- og Småbrukarlag

Trond Klaape, fylkesleder i OBS Foto: Trond Klaape

Ønsker mer struktur og tak i bruk av budsjettmidler.

Resultatet av jordbruksforhandlingane ble omtrent som forventa, seier fylkesleder Trond Klaape i Oppland Bonde- og Småbrukarlag. 

Påslaget på ramma med 240 millionar kroner gav rom for gjennomslag på ein del viktige område. Kornproduksjonen vart styrka, men staten ville ikkje imøtekome jordbruket med struktur i arealtilskota på korn. For å auke sjølforsyninga er det særs viktig at kornproduksjonen får eit økonomisk løft, påpeiker Klaape. Dette trygger vidare bruk av marginale kornareal.

Jordbruket fekk diverre ikkje gjennomslag for ein auke i vesentleg grad på tilskotet til utmarksbeite for sau. Staten pressa gjennom lik sats på husdyrtilskot sau frå 127 dyr til 150 dyr. Det vil gje grunnlag for en ny overproduksjon av lammekjøt, og tilsvarande svekking av lønnsemda i sauehaldet.

Klaape seier vidare at det er heilt avgjerande å styrke lønnsemda på dei små og mellomstore bruka. Styrka lønnsemd gjev tryggleik for at gardar og areal blir drive vidare. I den samanhengen er det viktig å peike på at strukturtilskotet som NBS fekk inn i jordbruksavtala i 2018, vart styrka kronemessig, men med same profil.

Eg er godt nøgd med at eit samla jordbruk fekk i stand avtale, men ynskjer meri struktur og tak når det gjeld bruken av budsjettmidlane, avslutter Klaape.

Sluttprotokoll. Les mer om Jordbruksforhandlingene på: http://www.smabrukarlaget.no/


Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Nr 9 - 15 november side 2
(landsmoteapning.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 9 - 15 november side 6
(kombiku-middag.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 9 - 15 november side 7
(fransk-dyreparkulv.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 9 - 15 november side 10
(gardsreportasje-vigdenes.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 9 - 15 november side 24
(laviacampesina.pdf, 9MB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2019
(moteplan-nbs-2019.pdf, 96kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as