Oppland Bonde- og Småbrukarlag

Jerv

Rullering av forvaltningsplan freda rovvilt

Rovviltnemda skal starte prosessen med rullering av forvaltingsplan for region 3, freda rovvilt. Innspillsfrist for oppstart arbeidet er 25. mars. Høringsdokumet klar 10. oktober, med 6 ukers høringsfrist. Se gjeldende forvaltningsplan vedtatt i 2012. 

Nemda tar sikte på å gjøre en forenklet revisjon. Dette betyr at soneringsgrenser for rovviltprioriterte og beiteprioriterte områder ikke er tema i denne omgang. Revisjonsarbeidet vil omfatte en oppdatering av kunnskapsgrunnlaget, og nye føringer blir lagt inn i dokumentet. Nemda tar også sikte på å ha en gjennomgang av prioriterte virkemidler og tiltak bl.a. på bakgrunn av de erfaringer en har gjort seg siden sist planen ble vedtatt. Med bakgrunn i at dette er en forenklet revisjon, uten at en ser på sonegrenser, legger nemda opp til en relativt tidsavgrenset prosess. Endelig plan vedtas av nemda i desember 2019. 

Tidsplan:

25. mars - melding om oppstart.

25. april - frist innspill til melding om oppstart.

3. mai - nemdsmøte - framlegg av arbeidsutkast.

14. juni - nemdsmøte - framlegg av arbeidsutkast.

21. august - nemdsmøte - behandling av vedtak av høringsdokument.

10. oktober - høringsfrist - høringsperiode 6 uker.

17. oktober - nemdsmøte - Oppsummering av høring, utarbeidelse og vedtak av utkast.

1. november - utkast sendes til Miljødirektoratet for uttalelse.

4. desember - nemdsmøte - vedtak av revidert forvaltingsplan.

 


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as