Oppland Bonde- og Småbrukarlag

"Skyt ulvene nå!"

Galleriet var fylt av hedmarkinger, opplendinger og andre under Helgesens forklaring til Stortinget 17.1. På galleriet framførte tilhørerne teksten "Skyt ulvene nå" Dette fikk også NRK med seg. Helgesen la fram en liste over tiltak regjeringen vil gjennomføre. Ingen av disse var gjennomføring av stortingsvedtaket på felling av ulvene.

Beitenæring og faglag møtte stortingsrepresentantene fra Oppland på Stortinget forut for Helgesens forklaring. 

Oppland Bonde- og Småbrukarlag, Oppland Bondelag og Oppland Sau og Geit møtte Stortingsrepresentantene fra Oppland for å legge fram sine betraktninger rundt de juridiske forholdene Helgesen tok sin beslutning på om å stoppe jakta på 32 ulver. Det er flere paragrafer og punkter både i Bernkonvensjonen, Naturmangfoldloven og rovviltforskriften som ikke er vurdert i lovavdelingen. De har kun forholdt seg til skadepotensialet, noe faglag og næring mener er feil framstilt. 

Det var stor skade utenfor ulvesonene i 2016. Det var 2 ulver fra norske revir samt en ulv fra et grenserevir, som var skyldige i de 560 drepte og skadde sauene i Spekedalen sesongen 2016. 

Det ble sterkt framhevet viktigheten av å overholde stortingsvedtaket om antall ynglinger av ulv, som av andre arter freda rovvilt. 

Helgesen sto fortsatt på sitt i sin redegjørelse til Stortinget, men åpnet for en lovendring av Natumangfoldloven. Dette vil ikke ha påvirkning for vinterens jakt og det er grunnlag for å frykte skadeomfanget i beiteprioriterte områder langt utenfor ulvesona kommende beitesesong.

Helgesens liste med "avbøtende" tiltak for Stortinget den 17.1.

1. Vi vil forelegge for Justis- og beredskapsdepartementet spørsmålet om naturmangfoldloven kan gi hjemmel for felling i denne saken på grunn av ulvens negative effekt på jaktretten. Dette spørsmålet ble vurdert av departementet i forbindelse med klagebehandlingen. Departementet kom da til at loven ikke ga adgang til felling på dette grunnlag.

2. Vi skal ha lav terskel og høy beredskap for å felle ulv når den kommer i nærheten av beiteområder og utgjør en tilstrekkelig risiko for skade på beitedyr. Dette gjelder også forut for beitesesongen. Vi vil her vurdere å senke terskelen ytterligere for felling av ulv i beiteprioriterte områder.

3. Vi skal også ha lav terskel for å felle ulv hvis den viser uønsket adferd i nærheten av folk. Jeg har bedt Miljødirektoratet om en faglig vurdering av om det har skjedd endringer i ulvens adferd: om den er blitt mer nærgående og mindre folkesky, og om dette kan medføre større fare for folk.

4. Vi styrker Statens naturoppsyns bemanning av lokale rovviltkontakter for å sikre at de kommer raskt til stedet når det kan være risiko for skade eller uønsket adferd. Statens naturoppsyns overvåkningsarbeid innenfor ulvesonen er styrket allerede fra og med i år, både med økt mannskap og økte ressurser.

5. Vi skal systematisk overvåke og dokumentere om flere ulv betyr et endret skadepotensial både i og utenfor ulvesonen. Vi startet i forrige uke arbeidet med å radiomerke ulv i flest mulig ulverevir i ulvesonen. Målet er å se om økt kunnskap om ulvens skadepotensial kan gi hjemmel til å åpne for lisensfelling. I tillegg kan merkingen gi et bedre grunnlag for å vurdere om ulven blir mer nærgående og for eksempel tar opphold i bebygde strøk.

6. Vi er også i gang med å utrede mulige økonomiske kompensasjonsordninger for tap av eventuelle rettigheter eller andre belastninger innenfor ulvesonen. Dette vil vi etter planen komme tilbake til i revidert nasjonalbudsjett 2017.

7. I tillegg utreder vi mulige ordninger for midler til kommuner med ynglinger innenfor ulvesonen. Også dette vil vi komme tilbake til i revidert nasjonalbudsjett 2017.

8. Miljødirektoratet har fått i oppdrag å utrede om det er faglig forsvarlig å åpne for lik jakttid innenfor og utenfor ulvesonen.

9. Vi er i ferd med å klargjøre en ny uavhengig utredning av den genetiske opprinnelsen til ulvestammen i Norge. Miljødirektoratet vil utarbeide et anbudsforslag og gjennomføre en anbudsrunde for oppdraget.

10. Videre har vi bedt Miljødirektoratet samarbeide med Norges jeger- og fiskerforbund om å utvikle informasjon og veiledning om forvaltning av elgbestander i yngleområder for ulv. Jegere og rettighetshavere kan til en viss grad kompensere for tilstedeværelse av ulv ved å endre jaktstrategi, slik at jaktuttaket ikke blir redusert i like stort omfang. Det er satt av egne midler til Norges jeger- og fiskerforbund i 2017 til dette arbeidet.

11. Vi har gitt Miljødirektoratet i oppdrag å utrede behovet for eventuell opplæring av et mindre antall sporhunder som kan brukes ved felling av ulv. Svaret på dette oppdraget vil foreligge i løpet av første kvartal.

12. Vi har også gitt Miljødirektoratet i oppdrag å utrede en rapport om erfaringene med bruk av løs, på drevet halsende hund i Sverige denne vinteren. Svaret på dette oppdraget vil foreligge i løpet av våren.


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as