Oppland Bonde- og Småbrukarlag

Sparebankstiftelsen støtter historisk samarbeidsprosjekt

Høsten 2017 inngikk Oppland Bonde- og Småbrukarlag, ungdomsskolene Smestad, Øyer og Gausdal og de Kirkelige fellesrådene i Gausdal og Øyer, et unikt samarbeid. Prosjektet skal skape bevissthet og holdninger om sammenhengen mellom jordbruk, matforsyning, matkultur, religion, forvalteransvar og vern av jorda som produksjonsgrunnlag. Sparebankestiftelsen tildelte prosjektet kr. 250 000 for 2018.

Prosjektet er også støttet av Gjensidige forsikring og Gausdal Bonde- og Småbrukarlag.

Prosjektet legger stor vekt på bruk av lokale råvarer og å tilbakeføre kunnskaper om bruk og utnytting av disse ressursene, sett i perspektiv til global matforsyning og klima og miljøspørsmål. Videre tradisjoner i forbindelse med de kristne høgtider, årstidsfaser og vekst- og høstetid.

Så langt i prosjektet har det vært undervist i mellom 25 og 30 timer ved to av ungdomsskolene, og det er naturlig at når skoleåret starter om høsten, så har også undervisningen fra prosjektet dreid seg vesentlig om høstetid, matauk og planlegging og bruk av matressursene gjennom året. 

Samarbeide og tilbakemelding fra skolene er udelt positive og bekrefter at prosjektet berører kunnskapsformidling i flere fag. Mat og helse er det mest gjennomgripende faget, men fra jord til bord dekker også en del av samfunnsfag, naturfag og anatomi, og KRLE. Elevene får også innblikk i områder som bærekraftig utvikling, matproduksjon og lokal kulturarv.

-        Dette er et prosjekt som er veldig godt tilpasset skolen og som passer godt inn i flere mål i læreplanen, sier Hege Dahle og Anita Steinslien, ved 9. trinnet på Gausdal ungdomsskole.

Begge lærerne har et sterkt ønske om at tilbudet skal fortsette  også neste år.


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as