Oppland Bonde- og Småbrukarlag

Leder av NBS, Merete Furuberg i sitt innledningforedrag Foto: Annette Jørstad

Stort engasjement under rovdyrdebatten på Lesja

Rundt 250 frammøtte fylte Lesja kulturhus til randen. Det var frammøtte fra hele Gudbrandsdalen, Hedmark, Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag. Faglaga og Oppland Sau og Geit stilte med buss fra Lillehammer som fyltes opp etterhvert som bussen nærmet seg målet. Både oppmøte og deltakelse i debatten fra salen, vitner om stort engasjement og et stort behov for å få tapstallene ned gjennom en tydelig forvaltning av alle de store rovdyra ned på bestandsmål. 

I år deltok Klima og miljøminister Tine Sundtoft i panel sammen med faglaga, Sau og Geit, AP, SP, Naturvernforbundet og Mattilsynet. Det ble stilt klare krav fra faglag og næring om at jervestammen må ned på bestandsmål, at ulv er ikke forenelig med beitedrift, at politikerne må ta tilbake makta fra forvaltningen, at Regjeringa må avklare hva de vil med beitenæringa innenfor rovviltsonene, at omstillingsmidler økes mens forebyggende tiltaksmidler reduseres, er ikke akseptabel prioritering. 

Flere tok til orde og påpeke forvaltingens håndtering av beitebrukerne i Saltdalen øst som har fått brev fra Fylkesmann i Nordland, etter pålegg fra departementet, om tilbud til omstilling. 

Det oppsto også en god posjon temperement i salen da det viser seg at det oppreres med lavere bestandstall pr. yngling innen forvaltningen enn det som har vært omforent tall gjennom flere år. 

Statsråden ville se på en klarere sonefordeling og lovte å gjøre det som var nødvendig for å ta ut restkvote etter lisensjakta. Hun svarte derimot ikke på hvordan beitenæringa kan leve med rovdyra innenfor ynglesonene. I jervesona i Lesja slippes det 27 000 sau og lam. Det er store områder av landet som omfattes av en eller flere ynglesoner av freda rovvilt hvor rovdyra skal ha forrang. Dette medfører store utfordringer. Ikke minst for muligheten til å nytte utmarksbeite i store deler av landet. I tillegg er det fortsatt store utfordringer i beiteprioriterte områder. 

 

 


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as