Rogaland Bonde- og Småbrukarlag

Skal vi dyrke lett-tilgjengelig myr, og i stede avlyse noen flyreiser?

– Skal vi dyrke lett-tilgjengelig myr, og i stedet avlyse noen flyreiser? 

De tre nordnorske bonde- og småbrukarlagene har skrevet åpent brev til stortingspolitikerne.

REAGERER: Bonde- og småbrukarlagene i Nord-Norge reagerer på forslag som vil redusere muligheten for nydyrking av myr.

Meninger 

Publisert: 04 januar 2019 12:00 Sist oppdatert: 04 januar 2019 12:18 

Regjeringa fremmer nå en lovproposisjon for Stortinget, som reduserer muligheten for nydyrking av myr. Bonde- og Småbrukarlagene i Nord-Norge etterlyser en grundig konsekvensanalyse av effektene på målet om framtidig økt matproduksjon, nærings- og klimaregnskap for enkeltbruk og regioner, og matberedskap for landet som helhet. 

Vi krever at det holdes en høy miljøprofil ved myrdyrking, og at det gjennomføres forskning på avbøtende tiltak mot gassutslipp. Vi krever også finansiering av ekstrakostnadene ved myrdyrking der klimaregnskapet viser at det er nødvendig. 

God agronomi i all landbruksjord må være et mål. Hovedmotivet for de foreslåtte dyrkingsforbudene er utslipp av klimagasser fra omdanningsprosessen av myr, skade på følsomme økosystemer og forringelse av habitater for truede arter. I Bonde- og Småbrukarlaget er vi opptatt av alle verdiene i naturen, og villige til å ivareta viktige samfunnsinteresser. Endringer i temperatur vil endre utslipp fra myr, uavhengig av om den blir brukt til matdyrking eller blir vernet. 

God agronomi binder betydelige mengder CO2. Det er derfor viktig med forskning og kunnskapsbygging på gårdsnivå. Norsk Bonde- og Småbrukarlag har tidligere krevd en grundigere gjennomgang av konsekvensene. Den globale situasjonen når det gjelder miljøutfordringer, befolkningsvekst og matmangel, både akutt og langsiktig, er blitt tydeligere. Ifølge FNs klimapanel vil klimaendringene hindre veksten i matproduksjonen i å følge utviklingen i folketallet. I Norge vil vi kunne oppleve en økning på mellom 30 og 60 vekstdøgn i ulike deler av landet, noe som vil gi mulighet til økning av matproduksjon. Dette forutsetter at nye arealer tas i bruk.  

I Nord-Norge har vi som mål å ta ansvar for vår andel av økt matproduksjon i takt med befolkningsveksten i Norge. Bonde- og Småbrukarlagene i landsdelen har vilje til at norsk mat på norske ressurser skal økes mer enn det. Matjord er en ikke-fornybar ressurs. Når dyrka og dyrkbar jord bygges ned for å lage et klimaeffektivt samfunn, må arealet erstattes. Dette er det en nasjonal oppgave å løse. For å nå vedtatte mål om økt matproduksjon, øke selvforsyningsgraden og ivareta vårt ansvar i den globale matproduksjonen, må alle tilgjengelige jordressurser tas i bruk. 

Derfor kan vi ikke utelukke myrdyrking i fremtiden. Andelen myr av totalt dyrkbart areal er stedvis stor. For flere kommuner vil et dyrkingsforbud ha dramatiske konsekvenser for jordbruket. For enkelte gårdbrukere vil løsningen bli å kjøre mer og lengre med traktor. Heller ikke det er god klimapolitikk.  

Usikkerheten om omfang og klimaeffekt ved dyrking av myr er stor. Som gårdbrukere trenger vi et faglig grunnlag. Vi skal løse klimautfordringer på hver enkelt gård. Det betyr at vi skal dyrke mat på norske ressurser, vi skal ivareta matvareberedskap, biologisk mangfold og kulturlandskap, beitemark, skog og myrer i bygdene der vi bor. 

Da trenger vi å sette myrdyrking og CO2-utslipp inn i en større sammenheng. Kanskje spørsmålet blir om vi skal dyrke lett-tilgjengelig myr, og i stedet avlyse noen flyreiser?

Med hilsen  

Astrid T. Olsen, Nordland Bonde- og Småbrukarlag

Birger B. Bull, Troms Bonde- og Småbrukarlag

Jon Nikolaisen, Finnmark Bonde- og Småb


Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 3
(nr-5-side-3.pdf, 405kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 4
(nr-5-side-4.pdf, 514kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 7
(nr-5-side-7.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 38
(nr-5-side-38.pdf, 755kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 39
(nr-5-side-39.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png NBS krav ved jordbruksforhandlingene 2019
(nbs-krav-2019-2504-endelig-versjon.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Kravdokument til jordbruksforhandlingene fra NBS og NB 2019
(jordbrukets-krav-2019.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Jordbruksoppgjøret 2019 - sluttprotokoll
(jordbruksoppgjoret-2019-sluttprotokoll.pdf, 5MB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan 2019
(moteplan-2019.pdf, 96kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as